Raporttien hakemistosivulle


ELEKTRA - elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys

Projektisuunnitelma


Yhteistyöhanke opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaan

Helsingin yliopiston kirjasto 12.9.1996


SISÄLTÖ:

1. Johdanto

Maamme korkeakouluilla ja muilla tiedeyhteisöillä on tarvetta tieteellisen aineistonsa elektroniseen julkaisemiseen ja välitykseen verkkoyhteyksin monista syistä. Elektroninen julkaiseminen alentaa jakelukustannuksia ja nopeuttaa ja laajentaa tiedon jakelua. Väitöskirjoja ei edellytetä enää julkaistavaksi painettuina, vaan suosituksena on väitösopinnäyte, jota voidaan säilyttää ja tarjota käyttöön elektronisessa muodossa. Nopeasti uusiutuvan oppimateriaalin jakeluun elektroninen välittäminen sopii nykyisiä kanavia paremmin. Myös aikakauslehtiartikkeleiden saatavuutta voidaan oleellisesti parantaa liittämällä viitetietokantojen yhteyteen itse artikkelit.

Tekniikan luomien mahdollisuuksien hyväksikäyttöä elektronisten julkaisujen yleistymisessä ovat kuitenkin jarruttaneet teknisten standardien puute ja tekijänoikeudelliset kysymykset. Tästä huolimatta Internet-verkosta löytyy jo nyt satoja aikakauslehtiä, ja joillakin tieteenaloilla on laajoja arkistoja, joihin tutkijat voivat lähettää suoraan omia julkaisujaan jaeltaviksi. Jotta tieteellisen tiedon välitys ei pirstoutuisi kaaokseksi tietoverkkoihin, tarvitaan eri osapuolten laajapohjaista yhteistyötä.

ELEKTRA-palveluin on koottu osallistujatahot, jotka edustavat monipuolisesti alan kotimaista asiantuntemusta. Mukana on kirjastojen lisäksi kustantajien, tieteellisen julkaisutoiminnan, elektronisen julkaisemisen- ja atk-tekniikan sekä tekijänoikeuskysymysten keskeiset asiantuntijatahot. Tämä mahdollistaa eri ongelmien kattavan rinnakkaisen tarkastelun ja näin teknisten ongelmien lisäksi myös vaikeasti ratkaistavat tekijänoikeus- ja maksullisuusperiaatteet voidaan sisällyttää kokeiluun ja etsiä niille valtakunnallisia ratkaisuja. Projekti pyrkii myös aktiivisesti luomaan yhteyksiä muihin vastaaviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.


Raportin alkuun

2. Tavoitteet

Projektin tavoitteina on:

Projekti toteutukseen tarvittava infrastruktuuri on pääosin jo valmiina. Jakelukanavana käytetään Internetin WWW-palvelua. Valtakunnallinen LINNEA-järjestelmä puolestaan tarjoaa hakupalvelut. VTLS-ohjelmisto sisältää jo nyt tekstin ja kuvan linkittämiseen tarvittavat uudet piirteet. Monista elektronisen julkaisemisen kokeiluista poiketen projektissa julkaisut linkitetään MARC-tietueisiin,mistä on etuna monipuoliset hakumahdollisuudet. Kokeiluun sisältyy samanaikaisesti myös ratkaisut sekä valtakunnallista yhteisluettelo- että paikallista kirjastoluetteloympäristöä varten, jolloin projektin tulokset ovat suoraan sovellettavissa kaikissa korkeakoulukirjastoissa.

Projektin tarkoituksena on kytkeä Helsingin yliopiston kirjaston yhteisluettelotietokantojen ja Oulun yliopiston kirjastotietokannan bibliografisiin viitteisiin itse julkaisuja. Yhteisluettelotietokannoista ensisijaisena pilottiympäristönä käytetään ARTO-tietokantaa, joka julkisessa käytössä oleva maksullinen tietokanta, ja sen käyttö edellyttää sopimusta. ARTO sisältää tietoja yli 1000 kotimaisesta aikakauslehdestä vuodesta 1994 lähtien, ja viitemäärä on noin 100 000. Aineistoa ARTOon tallentaa yli 30 organisaatiota.

Palveluympäristönä käytetään LINNEAn VTLS-ohjelmistoa ja liittyminä VTLS:n EasyPACia ja VTLS:n WWW-palvelinta. Julkaisut kuvaillaan tietokantaan MARC-formaatin avulla, mikä helpottaa tiedonhakua verrattuna nykyisiin WWW-indeksointipalveluihin, joissa yleensä indeksoidaan julkaisun koko teksti tai otsikko. Atk-tallenteiden FINMARC-formaatti on valmistunut keväällä ja sitä sovelletaan tuoreeltaan projektissa.

Eri aineistotyypeistä mukaan otetaan artikkeleja, yliopiston omien julkaisusarjojen raportteja, väitösopinnäytteitä sekä oppimateriaalia. Aineistot valitaan siten, että pääosa saadaan käyttöön valmiiksi elektronisessa muodossa. Tekijänoikeuskysymykset ratkaistaan sopimuksin ja nimellisiin tekijänoikeuskorvauksiin varaudutaan. Väitöskirjakokeilu toteutetaan ensisijaisesti Oulun yliopiston kirjastossa.

Testiaineisto annetaan todellisten tietokannan käyttäjien koekäyttöön, kerätään käyttäjäpalaute ja analysoidaan sen tulokset. Palautteen avulla selvitetään käytön määrää ja käyttäjien reaktioita palvelun sisältöön, maksullisuusperiaatteisiin ja käyttöliittymiin.

Projektin aikana selvitetään lisäksi tekijänoikeus- ja tietoturvakysymyksiä sekä maksullisuuskäytäntöjä ja laskutusohjelmia. EU:n tutkimusohjelmissa on käynnissä useita projekteja, esim. Desire, Copinet ja Copycat, joissa kehitetään paitsi laskutus- myös suojausohjelmia. Pilottiprojektissa suojaukset voidaan hoitaa käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.


Raportin alkuun

3. Tekninen ympäristö

MARC-formaattiin on hiljattain lisätty kenttä 856 (Electronic Location and Access), johon voidaan tallentaa elektronisen dokumentin URL eli Uniform Resource Locator -koodi sekä muuta hyödyllistä tietoa, kuten tiedoston koko. Käyttöliittymän ohjelma lukee URL:n ja noutaa sen perusteella halutun dokumentin ja esittää sen käyttäjälle. VTLS-ohjelmassa kentän 856 käyttö on jo nyt mahdollista. URL-tunnukseen perustuva viitteen ja siihen liittyvän dokumentin linkkaus on hyvin joustavaa. Itse dokumentti voi sijaita joko HYK:in ylläpitämällä arkistopalvelimella tai esim. kustantajan palvelimella. HYK:in palvelinten tallennuskapasiteettia mitoitettaessa on varauduttu projektin tarpeisiin.

Eri aineistotyypeille soveltuvat tiedosto- ja kuvaformaatit selvitetään projektin aikana. Formaattien valinnassa kiinnitetään huomiota mm. niiden yleisyyteen ja tilavaatimuksiin. WWW:ssä yleisesti käytetty HTML (Hypertext Markup Language) soveltuu sellaisten dokumenttien esittämiseen, jotka sisältävät pääasiassa tekstiä ja kuvia. Näyttävänpainoasun omaaville tai esim. matemaattista esitystä sisältäville dokumenteille saattaa Adoben Acrobat-formaatti (PDF) osoittautua käyttökelpoiseksi. Projektissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös yleisen SGML-standardin soveltuvuus tallennettaville dokumenteille ja sen käyttöä testataan väitöskirja-aineistolla. Kuvien tallennukseen valitaan yleinen, tilaa säästävä, mutta samalla riittävän tarkkuuden säilyttävä formaatti (esim. JPEG). Kuvien tallennuksessa on lisäksi huomioitava verkkojulkaisemisen ja painetun julkaisun kuvien tarkkuudelle asettamien vaatimusten erot.


Raportin alkuun

4. Osallistujat

Projektin osallistujat ovat Helsingin yliopiston kirjasto ja atk-keskus, Oulun yliopiston kirjasto, Kopiosto, Tieteellisten seurain valtuuskunta, VTT Tietopalvelu, Gaudeamus kirja ja Yliopistopaino.

Helsingin yliopiston kirjasto koordinoi ja johtaa projektia, tarjoaa tuotantoympäristön elektronisen julkaisemisen kokeilua varten ja tarjoaa pääosan työhön tarvittavista henkilöresursseista sekä vastaa maksullisuus- ja laskutuskäytäntöjen, tietoturvaan ja julkaisujen arkistointiin liittyvistä teknisistä selvityksestä sekä käyttäjäanalyysistä ja käyttäjäpalautteen analysoinnista. Oulun yliopiston kirjasto osallistuu kokeiluun väitöskirja-aineiston osalta, ja tarjoaa ympäristön kokeilua varten.

Julkaisijoita projektissa edustavat Gaudeamus Kirja ja Yliopistopaino, jotka tarjoavat elektronisessa muodossa olevaa oppikirja- ja muuta aineistoa sekä toimitusteknistä ja julkaisemisen asiantuntemusta projektin käyttöön.

Kopiosto vastaa projektissa tekijänoikeuksiin liittyvästä asiantuntemuksesta, sopumuskäytäntöihin sekä maksullisuusperiaatteisiin liittyvistä periaatteellisista selvityksistä sekä hoitaa yhteyksiä oikeudenhaltijoihin. Tieteellisten seurain valtuuskunta vastaa myös osaltaan tieteellisen julkaisutoiminnan asiantuntemuksesta, osallistuu aineiston valintaan ja toimittamiseen sekä käyttöoikeuksien hankintaan.

VTT Tietopalvelu on pohjoismainen elektronisen julkaisemisen osaamiskeskus, ja VTT tarjoaa teknistä asiantuntemusta ja koulutusta elektroniseen julkaisemiseen liittyvissä asioissa. Helsingin yliopiston atk-keskus tarjoaa verkkokäytön, asiakasohjelmistojen ja laitteistojen teknistä asiantuntemusta.

Osallistujien vastuut on yksilöity liitteessä 1.


Raportin alkuun

5. Tulokset ja niiden hyödyntäminen

Projektin erillisselvityksistä laaditaan osaraportit, joiden tulokset koostetaan kokonaisraportiksi. Kokonaisraporttiin sisältyy myös selvitys ja ratkaisumallit siitä, miten julkaisujen verkkovälitys tulisi toteuttaa a) teknisesti ja b) taloudellisesti.


Projektin avulla saavutettavat hyödyt


Raportin alkuun

6. Resurssit

Projektin budjetin muodostavat osallistujien oma rahoitus budjettivaroin sekä opetusministeriön avustus. Projektin kokonaismenoarvio vuosille 1996-97 on 1 730 000 markkaa.

Vuoden 1996 menoarvio on yhteensä 970 000 markkaa, josta opetusministeriön avustus on 500 000 markkaa. Menoarvio sisältää sekä henkilötyöhön, ohjelmistoon ja laitteistoon, tarvikkeisiin ja palveluihin käytettävät varat.


Raportin alkuun

7. Projektin työsuunnitelma

Projekti toteutetaan työpaketteina, joiden edistymistä seurataan raporttien ja tuotosten avulla, ja seurannasta vastaa johtoryhmä. Projektin kokonaistehtävä on jaettu kuudeksi työpaketiksi ja nämä edelleen osatehtäviksi.

Työpaketti
Osatehtävä Toteutusajankohta
1. Perusselvitykset1Kartoitus Internetin kautta saatavilla olevista kotimaisista verkkojulkaisuista 8/96 - 9/96
2Aineiston valintastrategiat ja julkaisujen valinta 8/96 - 10/96
3Selvitys vastaavista eurooppalaisista elektroniseen julkaisemiseen liittyvistä hankkeista, tutustumiskäynnit, seminaarit 8/96 - 10/96; jatkuvaa
4Selvitys tiedostomuodoista, testaus ja projektissa käytettävien muotojen valinta 8/96 - 11/96
5Selvitys ohjelmistosta8/96 - 10/96
6Käyttäjäanalyysi 9/96 - 10/96
2. Teknisen ympäristön luonti7 Laitteiston ja ohjelmiston testaus ja valinta, hankinta, asennus ja käyttäjäkoulutus 8/96 - 9/96
3. Aineiston käsittelyprosessien suunnittelu ja toteutus 8Väitöskirja-aineiston prosessien suunnittelu ja toteutus 6/96 - 10/97
9Aineiston muunto projektissa käytettäviin tiedostomuotoihin 9/96 - 12/97
10Julkaisuarkistojen luonti ja ylläpito 10/96 - jatkuu
11MARC-luetteloinnin testaus, ohjeistus ja luettelointi sekä muiden kuvailustandardien kehityksen seuranta 10/97 - jatkuu
12Linkkien luonti bibliografisten viitteiden ja julkaisujen välille 10/96 - jatkuu
4. Tekijän-oikeuksiin, tietoturvaan ja laskutukseen liittyvät selvitykset 13Tekijänoikeusselvitys, käyttölupien ehdot ja mallisopimukset 9/96 - 11/96, 4/97 - 9/97
14Tietoturvaan liittyvä selvitys 2/97 - 6/97
15Maksullisuuskäytäntöihin ja laskutusohjelmiin liittyvä selvitys 2/97 - 6/97
5. Koekäyttö ja evaluointi16 Aineiston koekäyttö, tiedotus, käyttöoikeudet 1/97 - 10/97
17Käyttäjäpalautteen keruu, analysointi ja raportointi 5/97 - 10/97
6. Koulutus, tiedotus ja raportointi18 Lehdistötiedote, www-sivu, jatkuva tiedottaminen 6/96 - jatkuu
19Asiantuntijaseminaari1/97
20Kokonaisraportti osatehtävien tuloksista, vuosiraportointi opetusministeriöön 9/96, 11/97, 2/97, 12/97
21Päätös12/97

Raportin alkuun

8. Projektin organisaatio ja johtaminen

Projektilla on ohjausryhmä, jossa kaikki osallistujat ovat edustettuina. Johtoryhmän työskentelyyn voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet. Johtoryhmä toimii asiantuntijaelimenä, joka ohjaa projektin työtä, hyväksyy suunnitelmat, päättää resurssien käytöstä ja hyväksyy tulokset.

Projektin taloudesta vastaa koordinaattori, joka raportoi sekä johtoryhmälle että opetusministeriölle. Projektia johtaa projektipäällikkö, joka vastaa projektin toteutuksesta, projektin vaiheiden dokumentoinnista ja tiedotuksesta. Projektin juoksevista tehtävistä huolehtii projektisihteeri.

Projektin asiantuntijat osallistuvat tehtäväkohtaiseen työryhmätyöskentelyyn ja antavat muita projektin edellyttämia asiantuntijapalveluja. Projektiryhmä toteuttaa projektin tehtävät ja toimii tiiviissä yhteityössä tietotaidon kehittämiseksi ja jakamiseksi.

Aineiston tuottajat vastaavat pilottiaineiston tuottamisesta projektin käyttöön.

ProjektiorganisaatioTehtävät
Johtoryhmä

Puheenjohtaja

 • Esko Häkli, HYK

Osallistujien edustajat

 • Eeva-Liisa Aalto, TSV
 • Päivi Kytömäki, OYK
 • Jaakko Jurvelin, OYK (vara)
 • Jyrki Laine, GK
 • Sauli Laitinen, VTT
 • Pirkko Eskola, VTT (vara)
 • Sirkka Stolt, YP
 • Olli-Pekka Rissanen, HY-ATK
 • Juhani Lokki, Kopiosto
 • Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto (vara)
 • Irja-Leena Suhonen, HYK
 • TKAY:n johtaja (vara)
 • Inkeri Salonharju, HYK
 • Hyväksyy projektisuunnitelman
 • Ohjaa projektin työtä
 • Päättää resurssien käytöstä
 • Hyväksyy välitulokset
 • Hyväksyy loppuraportin
Taloudellinen koordinaattori
 • Inkeri Salonharju
 • Vastaa taloudesta
 • Hoitaa raportoinnin ministeriöön
 • Hoitaa yhteydet rahoittajiin
 • Vastaa projektin ulkoisesta tiedotuksesta
 • Osallistuu johtoryhmään
Projektipäällikkö
 • Inkeri Salonharju
 • Tarkistaa projektisuunnitelman
 • Laatii koulutussuunnitelman
 • Antaa toimeksi suunnitelman edellyttämät tehtävät
 • Osallistuu teknisen ympäristön suunnitteluun ja testaukseen
 • Vastaa toteutuksen aikatauluista ja lopputuloksesta resurssien rajoissa
 • Dokumentoi projektin vaiheet
 • Vastaa projektin sisäisestä tiedottamisesta
Asiantuntijat
 • Pirkko Eskola, VTT
 • Teemu Rautanen, VTT
 • Eeva-Liisa Aalto, TSV
 • Olli-Pekka Rissanen, HY-ATK
 • Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto
 • Valtteri Niiranen, Aikakauslehtien liitto, Sanomalehtien liitto ja Suomen kustannusyhdistyksen ja graafisen teollisuuden keskusliitto, Kopioston edustaja
 • Janne Himanka, OYK
 • Eeva Murtomaa, HYK
 • Liisa Sten, HYK
 • Antavat projektisuunnitelman mukaisia asiantuntijapalveluja
Aineiston tuottajat
 • Gaudeamus Kirja
 • Yliopistopaino
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • HYK
 • OYK
 • Tuottavat testiaineistoa projektin edellyttämässä muodossa
Projektiryhmä

HYK

 • Petri Heliniemi
 • Juha Hakala
 • SiniMarja Ojonen
 • Heli Salonen

OYK

 • Janne Himanka
 • Seppo Krekelä
 • Irene Kujala
 • Raimo Körkkö
 • Reino Lipponen
 • Pirkko Pietiläinen
 • Ville Varjonen
 • Toteuttaa projektin tehtävät
 • Jakaa osaamista


Raportin alkuun

9. Seuranta ja raportointi

Projektin selvityksistä ja osavaiheista laaditaan raportit ja osaraporttien tulokset koostetaan kokonaisraportiksi. Johtoryhmä hyväksyy raportit. Sovittavat osat raporteista julkaistaan ELEKTRAn www:llä.

Opetusministeriö seuraa projektin etenemistä ja arvioi jatkorahoitustarpeen.

Perusselvitysvaiheeseen liittyvät raportit

Tekijänoikeuksiin, tietoturvaan ja laskutukseen liittyvät selvitykset

Käytön evaluointiin liittyvä selvitys

Opetusministeriölle tehtävät raportit

Kokonaisraportti


Raportin alkuun

10. Tiedotus


| Raportin alkuun | | 5. luvun alkuun |

LIITE 1

Osallistujien vastuut

Helsingin yliopiston kirjasto, H
 • vastaa hanke-ehdotuksen tekemisestä OPM:lle
 • koordinoi projektia ja vastaa projektin taloudesta ja hallinnosta
 • laatii projektisuunnitelman
 • tarjoaa teknisen ympäristön julkaisujen digitointia, tallennusta ja välitystä varten
 • vastaa palvelun käytännön toteutuksesta
 • vastaa aineiston arkistointiperiaatteisiin, autenttisuuden varmistamiseen ja tietoturvaan liittyvistä selvityksestä
 • selvittää vastaavia koti- ja ulkomaisiin hankkeita ja solmii yhteyksiä niihin
 • vastaa asiakasanalyysistä ja käyttäjäpalautteen hankinnasta ja analysoinnista
Gaudeamus Kirja, G
 • antaa asetettavaksi verkkokäyttöön valmiiksi elektronisessa muodossa olevaa kirja- ja kokoomateosaineistoa
 • tarjoaa elektroniseen julkaisemiseen liittyvää asiantuntemusta
 • tarjoaa toimitusteknistä ja tekijänoikeuksiin liittyvää asiantuntemusta
Helsingin yliopiston atk-keskus, A
 • vastaa asiakasohjelmistojen ja -laitteiden asiantuntemuksista
 • antaa tukea WWW-ongelmissa
Kopiosto, K
 • vastaa tekijänoikeuskysymyksiin liittyvästä asiantuntemuksesta erikseen sovittavalla tavalla
 • hoitaa yhteyksiä oikeudenhaltijoihin
 • vastaa sopimusmallien laadinnasta käyttöoikeuksien hankintaa varten
Oulun yliopiston kirjasto, O
 • vastaa yliopistokohtaisesta väitöskirjojen elektronisen julkaisemisen kokeilusta
 • tarjoaa teknisen ympäristön oman yliopistonsa väitöskirja-aineiston digitointia, tallennusta ja välitystä varten
Tieteellisten seurain valtuuskunta, T
 • vastaa osaltaan tieteellisen julkaisutoiminnan asiantuntemuksesta
 • osallistuu aineiston valintaan ja toimittamiseen projektin käyttöön elektronisessa muodossa
 • osallistuu käyttöoikeuksien hankintaan
VTT-Tietopalvelu, V
 • vastaa elektroniseen julkaisemiseen ja verkkokäyttöön liittyvästä teknisestä asiantuntemuksesta
 • osallistuu teknisen ympäristön suunnitteluun ja testaukseen
 • osallistuu projektiryhmän koulutukseen
Yliopistopaino, Y
 • antaa asetettavaksi verkkokäyttöön valmiiksi elektronisessa muodossa olevaa kirja- ja kokoomateosaineistoa
 • tarjoaa elektroniseen julkaisemiseen liittyvää asiantuntemusta
 • tarjoaa toimitusteknistä ja tekijänoikeuksiin liittyvää asiantuntemusta

Inkeri.Salonharju@helsinki.fi


Edeltävälle hakemistosivulle Edeltävälle hakemistosivulle

Päivitetty 9.4..1997