Raporttien hakemistosivulle

ELEKTRA -projektille tärkeät tiedostomuodot ja ohjelmat

Teemu Rautanen

Johdanto
Tiedostomuodoista Kuvaformaateista
Liikkuvan kuvan ja äänen formaateista Adoben Acrobat -ohjelmista
Tekstinkäsittely- ja julkaisuohjelmista Kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmista

Sivun alkuun

Johdanto

Elektronisella julkaisemisella tarkoitetaan kaikkea sitä julkaisemista, jossa lukemiseen tarvitaan elektronisia apuvälineitä. Elektroninen julkaisu muodostuu tiedostosta tai joukosta tiedostoja ja sitä jaetaan tietovälineillä tai verkon välityksellä. Tietovälineinä käytetään nykyään tavallisimmin levykettä tai CD-ROM-levyjä, verkko on useimmiten Internet. Julkaisujen laatimisessa käytetään monenlaisia ohjelmia: tekstinkäsittely- ja julkaisuohjelmia, kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmia sekä erityisesti verkkojulkaisemiseen tarkoitettuja ohjelmia. Elektronisten julkaisujen tiedostomuotoja (formaatteja) on myös suuri joukko, ja tietty julkaisu voi olla saatavana useammassa tiedostomuodossa.

Tässä raportissa tarkastellaan asiaa verkkojulkaisemisen kannalta ja keskitytään esittelemään ne tiedostomuodot ja ohjelmat, jotka ovat merkityksellisiä ELEKTRA-palvelun kannalta.

Tiedostomuodoista

Tässä esiteltävistä tiedostomuodoista vanhin, mutta edelleen laajalti käytössä oleva muoto on Adoben PostScript. Se on ennen kaikkea tulostusmuoto, esimerkiksi valtaosa tulostimista tukee PostScript-muotoa. Koska PostScript-tiedostomuoto ei sovellu tiedostojen esittämiseen näyttöruudulla, Adobe kehitti sen pohjalta uuden tiedostomuodon Portable Document Format'in (PDF). PDF-muodossa olevia julkaisuja voi WWW-selaimen ja ilmaisen apuohjelman avulla lukea ruudulla ja tavallisesti myös tulostaa halutut sivut.

WWW-sivujen tavallisin esitysmuoto on HTML eli Hyper Text Markup Language. HTML perustuu rakenteisia dokumentteja koskevaan yleiseen merkkauskieleen Standard Generalized Markup Language eli SGML.


Sivun alkuun

Post Script

PostScript on Adoben kehittämä sivunkuvauskieli. Sivut voivat tekstin ohella sisältää grafiikkaa ja skannattuja kuvia. PostScript-muodossa olevat tiedostot on tarkoitettu tulostettaviksi paperille, eikä niinkään luettavaksi ruudulla.

PostScript-muodossa olevaan dokumentiin voidaan WWW:ssä viitata normaalilla URL-viittauksella, jonka kautta tiedosto voidaan kopioida lukijan koneelle. PostScript-dokumenttien katseluun tietokoneen ruudulla on olemassa ohjelmia, esimerkiksi GhostView.

PostScript-formaatin ominaisuuksia

+ -
Säilyttää alkuperäisen dokumentin ulkoasun Tarkoitettu lähinnä tulostettavaksi, ei luettavaksi ruudulta
Laitteistoriippumaton Tiedostojen suuri koko

Tiedostoa ei voi muuttaa

Sivun alkuun

Adobe Acrobat PDF (Portable Document Format)

Adoben PDF-formaatti on tarkoitettu dokumenttien siirtoon eri järjestelmien ja käyttäjien välillä. Erityisesti se soveltuu dokumenttien jakamiseen ja julkaisemiseen tilanteissa, joissa on olennaista säilyttää alkuperäisen dokumentin ulkoasu riippumatta siitä, missä käyttöympäristössä dokumenttia käytetään (luetaan tai tulostetaan).

WWW-julkaisemisessa PDF-dokumentit ovat kuin mitä tahansa tiedostoja, eli niihin voidaan viitata normaalilla URL-viittauksella 1. Jos lukijan tietokoneeseen on asennettu PDF-lukuohjelma, dokumentti näkyy automaattisesti joko lukuohjelman omassa ikkunassa tai selainohjelman ikkunan sisällä.

PDF-dokumenttien tuottamiseen tarvitaan maksullinen ohjelma PDF Writer, Distiller tai Capture (kaikki Adoben tuotteita). Kun PDF-dokumenttien tuottamiseen tarkoitetut ohjelmat ovat asennettuina tietokoneeseen, mikä tahansa ohjelma, joka pystyy tulostamaan paperille, pystyy tuottamaan myös PDF-tiedostoja, joko suoraan (PDF Writer) tai PostScript tulostuksen kautta (Distiller). PDF-dokumentin muokkaus, esimerkiksi linkkien lisääminen, suoritetaan Exchange-ohjelmassa.

PDF-dokumenttien käsittelyyn on lisäksi olemassa lukuisa määrä muiden valmistajien apu- tai plug-in -ohjelmia (ks. esim. PDFzone, http://www.pdfzone.com/products/software/toolinfo.html).

PDF-formaatin ominaisuuksia

+ -
Säilyttää alkuperäisen dokumentin ulkoasun Dokumentin looginen rakenne ei ole eksplisiittisesti ilmaistu
Luettavissa eri käyttöympäristöissä (UNIX, PC/WIN, MAC), laitteisto- ja käyttöjärjestelmäriippumaton. Liiallinen sitoutuminen yhteen ohjelmistotuottajaan (Adobe)? PDF-formaatti on avoin, eli myös kolmannet osapuolet voivat valmistaa PDF-ohjelmistoja, mutta ainakin tällä hetkellä lähes kaikki ohjelmat ovat Adoben tuotteita
Ilmainen lukuohjelma Tiedon löytyminen verkossa olevista PDF-dokumentista: Hakupalvelut, kuten AltaVista tai HotBot eivät indeksoi PDF-dokumenttien sisältöä. Meta-datan sijoittaminen PDF-dokumenttiin?
Hypertekstiominaisuudet, sivujen zoomaus PDF-dokumentin sisältöä ei (perusohjelmilla) voida suoraan muokata, vaan muutokset on tehtävä alkuperäiseen dokumenttiin ja luoda siitä uusi PDF-tiedosto
Helppo tuottaa tekstinkäsittely- ja julkaisuohjelmista käsin Arkistointi: Voidaanko nykyisiä PDF-dokumentteja lukea kymmenen vuoden päästä silloisilla ohjelmaversioilla?

Sivun alkuun

SGML (Standard Generalized Markup Language)

SGML on merkkauskieli, jolla kuvataan dokumentin looginen rakenne. Jokaisen dokumentissa esiintyvän elementin alkaminen ja loppuminen ilmaistaan deskriptiivisillä tunnisteilla, jotka ilmaisevat mikä elementti on, ei miltä sen tulisi näyttää.

Dokumentissa sallitut elementit (dokumentin osat, esimerkiksi otsikot, listat jne.) ja näiden elementtien väliset suhteet, järjestys ja toistettavuus määritellään dokumenttityypin määrittelyssä, DTD:ssä (Document Type Definition). Elementteihin ja niitä kuvaaviin tunnisteisiin voidaan myös liittää elementin ominaisuuksia kuvaavia attribuutteja. Dokumenttityypin määrittelyn kirjoittaja siis määrittelee millä nimillä dokumentissa esiintyviä elementtejä kutsutaan ja samalla millä tunnisteella elementin alkaminen ja loppuminen dokumentissa ilmaistaan.

Tunniste on merkkijono, joka ilmaisee elementin alkamisen (alkutunniste) ja elementin loppumisen (lopputunniste), esimerkiksi <OTSIKKO>ja </OTSIKKO>. < ja > merkit erottavat tunnisteen varsinaisesta dokumentin tekstisisällöstä.

SGML-merkkauskielen ja SGML-dokumenttien ominaisuuksia

+ -
Dokumentin looginen rakenne on ilmaistu eksplisiittisesti Monimutkainen: Dokumenttityypin määrittelyn kirjoittaminen vaikeaa monimutkaisille dokumenteille, esimerkiksi kirjoille
Dokumentissa olevan tekstin loogisen rakenteen oikeellisuus voidaan tarkistaa Matemaattisten kaavojen ja taulukoiden ilmaiseminen SGML:ssä. Esimerkiksi ilmaistaanko taulukko riveinä ja soluina (rivi 5, solu 3), vai taulukossa olevan solun sisällön perusteella ("Liikevaihto")?
Loogista rakennetta voidaan hyödyntää monella tavalla; rakenteeseen kohdistuva tiedonhaku, tiedon suodattaminen, osadokumenttien luominen samasta lähdemateriaalista,erilaiset näkymät dokumenttiin jne Kaupalliset SGML-sovellukset suhteellisen kalliita
Laitteisto- ja ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäriippumaton: SGML-muodossa olevan tiedon elinkaari on pitkä, arkistointi SGML-dokumenttien selainohjelmat harvinaisia (vrt. WWW-selaimet); SGML-dokumenttien jakelun hyöty WWW:ssä kyseenalaista
Kansainvälinen standardi Tavallisen tekstidokumentin, esimerkiksi Word-dokumentin, konvertoiminen SGML-muotoon vaikeaa

Sivun alkuun

XML (Extensible Markup Language)

XML on SGML:n yksinkertaistettu versio ja tarkoitettu nimenomaan WWW käyttöön.

XML:ssä voidaan määritellä omia dokumenttityypin määrittelyjä, joten samoin kuin SGML, myös XML on metakieli. XML-dokumentin DTD:ssä voidaan siis määritellä dokumentin merkkaamisessa käytettävät tunnistet ja dokumentin looginen rakenne, toisin kuin HTML:ssä jossa on käytettävä HTML-DTD:ssä määriteltyjä tunnisteita ja rakennetta. Tämä mahdollistaa sen, että XML-dokumentin sisältö voidaan merkata merkitsevimmillä tunnisteilla kuin HTML:ssä, esimerkiksi:

<AUTHOR>
	<FIRSTNAME></FIRSTNAME>
	<LASTNAME></LASTNAME>
	<ORG></ORG>
	<EMAIL></EMAIL>
</AUTHOR>

Koska XML on yksinkertaisempi kuin SGML, XML:n kehitystyö on ollut erittäin nopeaa ja uusia XML-sovelluksia ilmestyy jatkuvasti. Esimerkiksi seuraaviin WWW-selainversioihin on mahdollisesti tulossa sisäänrakennettu XML tuki, jolloin WWW:ssä olevia XML-dokumentteja voidaan hyödyntää tavallisilla WWW-selaimilla (ks. esim. http://www.ucc.ie/xml/#FAQ-BROWSER).

Tällä hetkellä XML on versiossa 1.0, joka on "W3C Recommendation, February 1998". XML:n kehityötä tekee siis W3C konsortio ja lisätietoja XML:stä löytyy mm. seuraavista osoitteista:

XML:ään liittyvät läheisesti myös seuraavat lyhenteet:

XML-kielen ominaisuuksia


Sivun alkuun

HTML (Hyper Text Markup Language)

HTML on merkkauskieli, jolla ilmaistaan HTML-dokumenttityyppiä edustavien hypertekstidokumenttien looginen rakenne. HTML:n tärkein ominaisuus on mahdollisuus luoda laitteisto-, ohjelmisto ja käyttöjärjestelmäriippumattomia hypertekstidokumentteja, joissa olevat elementit (kuvat, äänet, videot yms.) voivat olla erillisinä tiedostoina ja sijaita fyysisesti eri puolilla maailmaa olevissa WWW-palvelinkoneissa.

HTML-dokumentin ulkoasu luodaan selainohjelmassa jolla dokumenttia luetaan, ko. selainohjelman määritysten ja ikkunan koon mukaan. HTML-dokumentin kirjoittajalla ei siis ole kovinkaan paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen miltä dokumentti näyttää lukijan ruudulla.

HTML-dokumentin kirjoittaja voi kuitenkin liittää dokumenttiin tyylimäärityksiä joko dokumentin HEAD-elementin sisälle 4 tai viittauksena tyylitiedostoon. Tyylitiedostolla voidaan määritellä HTML-elementtien muotoilu (marginaalit, kirjasimet, värit, taustat ym.) elementtikohtaisesti. Useat HTML-tiedostot voivat käyttää samaa tyylimääritystä, joten kokonaisen WWW-palvelimen ulkoasun muuttaminen onnistuu yhtä tyylitiedostoa muuttamalla. Microsoft Internet Explorer ja Netscape Navigator 4.0 ymmärtävät Cascading Style Sheet (CSS) tyylimäärityksiä. Dokumentin lukija voi kuitenkin omassa selainohjemassaan määritellä, että selaimen asetukset ylittävät dokumentissa mahdollisesti olevat tyylimääritykset. Myös Dynamic HTML (DHTML) mahdollist! aa per us-HTML:ää monipuolisemmat mahdollisuudet dokumentin ulkoasun määrittelemiseen.

Koska HTML-dokumentit ovat puhtaassa ASCII-tekstimuodossa, dokumenttien siirtäminen verkossa on suhteellisen nopeaa, joskin suurten kuva- yms. tiedostojen liittäminen dokumenttiin hidastaa sivujen latautumista.

HTML-merkkauskielen ja HTML-dokumenttien ominaisuuksia

+ -
Dokumentin looginen rakenne on ilmaistu eksplisiittisesti Kirjoittajalla ei ole kontrollia dokumentin ulkoasun suhteen. Monia ulkoasumäärityksiä ei edes ole mahdollista koodata HTML:llä
Dokumentissa oleva teksti haettavissa erilaisilla ilmaisilla hakupalveluilla, haut voidaan kohdistaa osaan HTML-dokumentin loogisen rakenteen osista Matemaattisten kaavojen esittämiseen ei ole standardia, yleensä kaavat sijoitettava HTML-dokumenttiin kuvana
Ilmaiset selainohjelmat (myös maksullisia saatavilla). WWW:n ja HTML:n suuri suosio julkaisukanavana Kaikki teksti ja kuvat HTML-dokumentissa ovat kopioitavissa ja tulostettavissa
Dokumenttien kirjoittaminen ei (välttämättä) vaadi erikoisohjelmia. Saatavilla runsaasti ilmaisia tai shareware HTML-editoreita ja konverttereita HTML-tunnisteet laajalti väärinkäytettyjä ulkoasun, ei rakenteen tuottamiseen
Standardi (joskin myös epästandardeja tunnisteita käytössä) Selainvalmistajien (Microsoft, Netscape) omat, epästandardit laajennukset HTML-standardiin. HTML-dokumentit, joissa on käytetty selainspesifejä tunnisteita eivät välttämättä ole luettavissa toisen valmistajan selaimella ainakaan siinä muodossa kuin kirjoittaja on tarkoittanut
Laitteisto-, ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäriippumaton

Sivun alkuun

Yhteenveto: Eri tiedostomuotojen vertailua

PostScript PDF HTML SGML XML
Säilyttää dokumentin ulkoasun X X (X)* (X)* (X)*
Dokumentin looginen rakenne eksplisiittisesti ilmaistu

X X X
Valmis dokumentti kirjoittajan muokattavissa
(X) X X X
Ilmaiset ohjelmat dokumenttien tuottamiseen X
X (X) X
Ilmaisia lukuohjelmia saatavilla X X X (X) X
WWW-julkaiseminen
X X (X) X
CD-ROM julkaiseminen X X X X X
Dokumentin suojaaminen
X (X)º (X)º (X)º
Dokumentin pakkaaminen
X


* Ulkoasua on mahdollista kontrolloida tyylimäärityksillä (style-sheets). Silti alkuperäisen (A4) dokumentin ulkoasu voi olla mahdotonta toistaa.
Suurin osa ohjelmista maksullisia, mutta myös joitain ilmaisia on saatavilla.
º Dokumentit voidaan suojata WWW-palvelimen salasanasuojauksella, mutta varsinaista dokumenttikohtaista salasanasuojausmahdollisuutta ei ole kuten PDF:ssä.

Kuvaformaateista

Elektroniset julkaisut sisältävät usein myös kuvia, sekä viivapiirroksia että sävykuvia. Nämä voivat olla joko sulautettuina itse julkaisuun (julkaisun tiedostomuotona esim. PostScript tai PDF) tai linkitettyinä siihen (julkaisun tiedostomuotona esim. HTML tai SGML). Kuville tarkoitettuja tiedostomuotoja on kymmeniä. Tässä esitellään verkkojulkaisemisen kannalta keskeiset tiedostomuodot.


Sivun alkuun

TIFF (Tag Image File Format)

TIFF ei sovellu verkkojulkaisemiseen kovin hyvin, koska selainohjelmat eivät osaa näyttää TIFF-muodossa olevia kuvia suoraan selaimen ruudulla ilman soveltuvaa plug-inia. TIFF-tiedostot ovat myös kooltaan huomattavasti suurempia kuin esimerkiksi JPEG-muodossa olevat kuvat.

TIFF-muotoa on käytetty melko laajasti esimerkiksi skannattujen paperisivujen tallettamiseen kuvamuodossa, myös verkkojulkaisemisessa. TIFF-formaatin ongelmana on kuitenkin kuvatiedostojen suuri koko ja TIFF-formaatin erilaiset "murteet"; kaikki ohjelmat eivät osaa avata kaikkia TIFF-muodon variantteja.

Suurin osa kuvankäsittelyohjelmista osaa avata (ja tallettaa) TIFF-muotoa, joten TIFF-muodossa oleva kuva voidaan muuntaa esimerkiksi GIF- tai JPG- muotoon.


Sivun alkuun

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG on tarkoitettu täysväri- tai harmaasävykuvien pakkaamiseen, eikä sovellu kovin hyvin esimerkiksi bittikarttamuodossa olevien viivapiirrosten tai kuvien, joissa on laajoja yhtenäisiä värialueita, tallettamiseen. JPEG-formaatin käyttämisestä 8-bittisille kuville (256 väriä) ei ole suurtakaan hyötyä, vaikka se toki onkin mahdollista.

JPEG on yleisesti käytetty kuvaformaatti WWW-julkaisemisessa, koska kuvien koko saadaan pysymään melko pienenä7valokuvatyyppisissä kuvissa. Lähes kaikki kuvankäsittelyohjelmat pystyvät avaamaan ja tallettamaan JPEG-formaattia.


Sivun alkuun

GIF (Graphics Interchange Format)

Yleisin kuvaformaatti WWW-julkaisuissa. GIF-formaatti sopii hyvin bittikarttamuodossa olevan grafiikan, esimerkiksi viivapiirrosten tallettamiseen. GIF-formaattia voidaan käyttää myös valokuvien tallettamiseen, esimerkiksi jos vaaditaan jonkin tietyn kuvassa olevan värin läpinäkyvyyttä. JPEG-muodossa oleviin kuviin läpinäkyvyyttä ei voida määritellä.

GIF-formaatista on olemassa kaksi versiota; GIF87a ja GIF89a. GIF87a on perus-GIF formaatti, mutta GIF89a:ssa on joitain lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi interlace-metodin8 käyttömahdollisuus talletuksessa, tietyn värin läpinäkyvyys ja GIF-animaatiot9.


Sivun alkuun

PNG (Portable Network Graphics)

PNG on kehitetty korvaamaan GIF-formaatti. Ominaisuudet ovat muuten samat kuin GIF-formaatissa, mutta lisäksi täysvärikuvat voivat olla jopa 48-bittisiä ja harmaasävykuvat 16-bittisiä.

Useimmat selaimet eivät vielä osaa näyttää PNG-kuvia selaimen ruudulla, vaan niiden katselemiseen tarvitaan jokin PNG:tä osaava apuohjelma. Osa kuvankäsittelyohjelmista, esimerkiksi Paint Shop Pro 4.0 osaa kuitenkin lukea ja tallettaa PNG-formaattia.


Sivun alkuun

BMP (Windows BitMap Format)

Windows-kuvaformaatti. Selaimista ainoastaan Microsoft Internet Explorer osaa näyttää BMP-kuvat selaimen ruudulla ilman apuohjelmia.


Sivun alkuun

Yhteenveto: Kuvaformaattien vertailua

TIFF JPEG GIF PNG BMP
Bittikartta X X X X X
bittiä/pikseli (maksimi) 24-bit 24-bit 8-bit 48-bit 24-bit
Kuvassa olevan värin läpinäkyvyys

X X
Interlace-metodi

X X
Kuvan pakkaus X X X X X
Soveltuvuus
Valokuvat X X (X) X (X)
Viivapiirrokset, laajoja yhtenäisiä värialueita

X
X
Verkkojulkaiseminen (WWW) (X)* X X (X) (X)

* Vaatii soveltuvan plug-inin


Sivun alkuun

Liikkuvan kuvan ja äänen formaateista

AVI (Audio Video Interleave)


Sivun alkuun

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)


Sivun alkuun

MPEG (Moving Picture Experts Group)


Sivun alkuun

QuickTime


Sivun alkuun

RealAudio ja RealVideo


Sivun alkuun

Vivo


Sivun alkuun

WAV (Windows Wave Format)


Sivun alkuun

Adoben Acrobat-ohjelmista

Laitteistovaatimukset (3.0)

Windows Macintosh
 • Vähintään 386-prosessori
 • Windows 3.1, Windows 95 tai Windows NT 3.51 (tai uudempi)
 • Keskusmuistia 8 MB (Reader, Exchange ja Catalog, NT 16 MB), 16 MB (Distiller tai Capture, NT 24 MB)
 • CD-ROM-asema (ohjelmat saatavissa 1,44 MB levykkeillä erikoispyynnöstä)
 • Suositellaan Pentium-pohjaista mikroa, jossa Windows 95 tai Windows NT, vähintään 16 MB keskusmuistia ja 40 MB levytilaa
 • 68020 prosessori tai parempi
 • System 7.0 tai uudempi
 • Reader 3.5 MB keskusmuistia (5 MB PowerMac), Exchange 4 MB (6 MB), Distiller 6 MB (8 MB), Capture plug-in 16 MB (ainoastaan PowerMac)
 • CD-ROM asema
 • Suositellaan Power Macintosh, jossa System 7.1.2 tai uudempi, 16 MB keskusmuistia ja 40 MB kiintolevytilaa.

Sivun alkuun

Adobe Acrobat Reader


Sivun alkuun

Adobe Acrobat PDF Writer


Sivun alkuun

Adobe Acrobat Distiller


Sivun alkuun

Adobe Acrobat Exchange


Sivun alkuun

Adobe Acrobat Capture


Sivun alkuun

Adobe Acrobat Catalog

Lisätietoja Acrobat-ohjelmista: http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/main.html


Sivun alkuun

Muita PDF-ohjelmia


Sivun alkuun

Tekstinkäsittely- ja julkaisuohjelmista

Tavallisin työkalu verkkojulkaisujen lähdemateriaalina käytettävien dokumenttien tuottamisessa lienee edelleenkin tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelma. Monien tekstinkäsittely- ja julkaisuohjelmien uusimmissa versioissa on huomioitu verkkojulkaisemisen tarpeet siten, että ohjelmasta voidaan tuottaa suoraan jotain verkkojulkaisemiseen sopivaa tiedostomuotoa, esimerkiksi HTML:ää tai PDF:ää, Save As..., Export tms. komentoa käyttämällä. Jos kirjoittaja käyttää johdonmukaisesti tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelman tyylimäärittelyitä ja sijoittaa kuvat ja kaaviot osaksi julkaisua, voidaan julkaisun verkkoon sopiva elektroninen muoto tuottaa myös erilaisilla konverttereilla tai apuohjelmilla.


Sivun alkuun

Microsoft Word

Laitteistovaatimukset

Word 7 Word 97
 • Vähintään 386DX-prosessori (suositellaan 486-prosessoria)
 • Windows 95 tai Windows NT 3.51 (tai uudempi)
 • 6 MB keskusmuistia (Windows 95), 16 MB (NT)
 • 8 MB kiintolevytilaa (suppea asennus, 16 MB tyypillinen asennus ja 35 MB täysasennus)
 • Levykeasema
 • Vähintään 486-prosessori
 • Windows 95 tai NT 3.51 + Service Pack 5 (tai uudempi)
 • 8 MB keskusmuistia (Windows 95), 16 MB (NT)
 • 20-60 MB kiintolevytilaa (tyypillinen asennus 46 MB)
 • CD-ROM asema

PDF-dokumentin tuottaminen


HTML-dokumentin tuottaminen


SGML-dokumenttien tuottaminen

Lisätietoja Wordistä: http://www.microsoft.com/products/prodref/188_ov.htm


Sivun alkuun

Adobe PageMaker

Laitteistovaatimukset (PageMaker 6.0)

Windows Macintosh
 • 486-prosessori
 • Windows 95 tai Windows 3.1 enhanced-tilassa
 • 8 MB keskusmuistia (Windows 95) tai 10 MB (Windows 3.1)
 • 24 MB levytilaa
 • Vähintään 68030 prosessori
 • System 7.1 tai uudempi
 • 16 MB keskusmuistia
 • 20 MB kiintolevytilaa

Laitteistovaatimukset (PageMaker 6.5)

Windows Macintosh
 • 486-prosessori (suositellaan Pentium)
 • Windows95 tai NT 4.0
 • 8 MB keskusmuistia (16 MB NT)
 • 26 MB kiintolevytilaa
 • CD-ROM asema
 • Vähintään 68030 prosessori (suositellaan PowerMac)
 • System 7.1 tai uudempi
 • 6 MB keskusmuistia (9 MB PowerMac)
 • 26 MB kiintolevytilaa
 • CD-ROM asema

PDF-dokumentin tuottaminen


HTML-dokumentin tuottaminen

Lisätietoja PageMakerista: http://www.adobe.com/prodindex/pagemaker/main.html


Sivun alkuun

FrameMaker +SGML 5.5

Laitteistovaatimukset

Windows Macintosh
 • Vähintään 486-prosessori
 • Windows95 tai NT 4.0
 • 24 MB keskusmuistia
 • 22-90 MB kiintolevytilaa
 • PostScript- tai PCL-tulostin
 • Adobe Type Manager
 • 68040-prosessori tai parempi (suositellaan PowerMac)
 • System 7.5 tai uudempi
 • 24 MB keskusmuistia
 • 55-90 MB kiintolevytilaa
 • Adobe Type Manager

FrameMaker +SGML

FrameMaker +SGML on Adoben SGML-ominaisuuksilla varustettu julkaisuohjelma, jolla voidaan tuottaa SGML-dokumentteja ulkoasumääritysten mukaisessa WYSIWYG-tilassa. Dokumenttia voidaan tarkastella myös puumaisena rakennekuvauksena.

Käytettyyn DTD:hen voidaan yhdistää monta erilaista tyylimäärittelyä dokumentin ulkoasun määrittelemiseksi.

FrameMaker dokumenttien kääntämiseen HTML-muotoonon olemassa lukuisia konverttereita, http://www.w3.org/Tools/Word_proc_filters.html#Framemaker.

Lisätietoja FrameMaker+SGML:stä: http://www.adobe.com/prodindex/framemaker/prodinfosgml.html


Sivun alkuun

Kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmista

Adobe PhotoShop 5.0

Laitteistovaatimukset

Windows Macintosh
 • Vähintään Pentium-prosessori
 • Windows 95 tai Windows NT 4.0 (tai uudempi)
 • 32 MB keskusmuistia (suositellaan 64 MB)
 • 80 MB levytilaa
 • 8-bittinen näytönohjainkortti (256 väriä), suositellaan 24-bit
 • CD-ROM-asema
 • PowerPC-prosessori
 • System 7.5.5 tai uudempi
 • 32 MB keskusmuistia (suositellaan 64 MB)
 • 80 MB kiintolevytilaa
 • Suositellaan 24-bit näytönohjainkorttia
 • CD-ROM asema

Adobe PhotoShop on ammattimaisen kuvankäsittelyn perusohjelma. Pelkkiin kuvaformaatista toiseen muutoksiin PhotoShop ei ole paras mahdollinen valinta, sillä tuettuja kuvaformaatteja on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Paint Shop Pro:ssa. PhotoShopin oma tiedostoformaatti PSD ei sovellu verkkojulkaisemiseen, koska selaimet eivät tue sitä.

Lisätietoja PhotoShopista: http://www.adobe.com/prodindex/photoshop/main.html


Sivun alkuun

Corel PhotoPaint 8

Laitteistovaatimukset

Windows Macintosh
 • Pentium 90MHz (suositellaan Pentium 133MHz)
 • Windows 95 tai NT 4.0
 • 16 MB keskusmuistia (suositellaan 32 MB)
 • 80 MB kiintolevytilaa
 • CD-ROM-asema
 • PowerMac (suositellaan G3)
 • Systeemi 7.6.1 (suositellaan 8.1 tai uudempi)
 • 32 MB keskusmuistia (suositellaan 64 MB)
 • CD-ROM -asema

Corel PhotoPaint on samantyyppinen kuvankäsittelyohjelma kuin PhotoShop, ja soveltuu vaativiin kuvankäsittelytehtäviin.

Lisätietoja PhotoPaintista: http://www.corel.com/products/graphicsandpublishing/photopaint8/


Sivun alkuun

Paint Shop Pro ja LView Pro

Paint Shop Pro (JASC Inc., http://www.jasc.com/psp.html) on erittäin monipuolinen shareware-ohjelma, joka ymmärtää yli 40 kuvaformaattia. Ohjelmassa on myös mahdollisuus eräajotyyppiseen kuvaformaatista toiseen muuntamiseen. Ohjelma on saatavissa ainoastaan Windows-ympäristään (3.1, 95 ja NT)

Samoin kuin Paint Shop Pro, LView Pro (http://www.lview.com/) on myös shareware-ohjelma joka soveltuu yleisimpiin kuvaformaatista toiseen muunnoksiin. Kuvankäsittelyominaisuudet ovat suppeammat kuin Paint Shop Pro:ssa.


Sivun alkuun

Corel Draw 8

Laitteistovaatimukset

Windows Macintosh
 • Pentium 90MHz (suositellaan Pentium 133MHz)
 • Windows 95 tai NT 4.0
 • 16 MB keskusmuistia (suositellaan 32 MB)
 • 80 MB kiintolevytilaa
 • CD-ROM-asema
 • PowerMac (suositellaan G3)
 • System 7.6.1 (suositellaan 8.1 tai uudempi)
 • 32 MB keskusmuistia (suositellaan 64 MB)
 • CD-ROM -asema

PhotoShop ja Corel PhotoPaint on tarkoitettu bittikarttamuodossa olevien kuvien käsittelyyn. Piirto-ohjelmilla, kuten esimerkiksi Corel Drawilla tuotetuissa kuvissa kuva muodostuu graafisista objekteista, esimerkiksi suorakaiteesta jonka vasen yläkulma sijaitsee koordinaateissa X1,Y1 ja oikea alakulma X2, Y2. Kuva muodostetaan piirtämällä tarvittavat viivat näiden pisteiden kautta. Piirto-ohjelmilla tuotettujen kuvien etu on kuvien hyvä skaalattavuus, koska kuvakoon muuttuessa objekti piirretään uudestaan koordinaattien perusteella.

Lisätietoja: http://www.corel.com/products/graphicsandpublishing/draw8/


Sivun alkuun

Yhteenveto: Kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmien soveltuvuus

PhotoShop Corel PhotoPaint Paint Shop Pro LView Pro Corel Draw
Kuvaformaattien konvertointi (X) (X) X X
Vaativa kuvankäsittely X X X

ViivapiirroksetX

Sivun alkuun

Liite 1: PDF-dokumentin pakkausmenetelmät

Tekstille/grafiikalle, väri-/harmaasävykuville ja mustavalkokuville on omat pakkausmenetelmänsä.


Sivun alkuun

Liite 2: Kuvat

Kuva 1. Miniatyyrikuvat (thumbnails) Acrobat Readerin ruudulla


Sivun alkuun

Kuva 2. Kirjanmerkit (bookmarks) Acrobat Readerin ruudulla


Sivun alkuun

Viitteet

 1. Esimerkiksi HTML-dokumentista voidaan viitata PDF-dokumenttiin linkillä <A HREF="http:// ftp.inf.vtt.fi/pdf/t1727.pdf">, jolloin linkin osoittaminen lataa PDF-dokumentin, ja jos lukuohjelma on asennettu oikein, käynnistää lukuohjelman. Vastaavasti PDF-dokumentista voi olla linkki toiseen kohtaan dokumentin sisällä, toiseen PDF-dokumenttiin tai HTML-sivuun.
 2. PDF-dokumentti voidaan tarvittaessa tallettaa myös PDF-ImageOnly formaatissa Capture-ohjelmalla, jos skannatulle paperidokumentille ei haluta suorittaa tekstintunnistusta (OCR). Tällöin dokumentti koostuu skannattujen sivujen kuvista ja dokumentin teksti ei ole haettavissa tai valittavissa. Skannattu sivu kuvana PDF-dokumentissa on kooltaan pienempi kuin vastaava sivu TIFF-kuvatiedostona.
 3. Olettaen, että DTD:ssä on määritelty, että otsikkotaso 3 ei voi esiintyä välittömästi otsikkotason 1 jälkeen. Tätä oikeellisuuden tarkistamista ei ole useimmissa HTML -editoreissa, vaikka HTML onkin SGML:n osajoukko.
 4. Esimerkiksi HTML-dokumentin HEAD-elementin sisällä: <STYLE>H1 {font-family: helvetica; font-size: 12pt; color:blue}</STYLE>.
 5. Uusin HTML-DTD (4.0) löytyy osoitteesta http://www.w3.org/TR/PR-html40/.
 6. Riippuu luonnollisestikin käytettävästä selainohjelmasta mitä dokumentteja ohjelma osaa näyttää ilman apuohjelmia. Suurin osa tarvittavista apuohjelmista on ilmaisia. Plug-in -tyyppiset apuohjelmat integroituvat selainohjelmaan ja näyttävät dokumentit selainohjelman ikkunassa.
 7. Esimerkiksi TIFF-kuva, jonka koko on 4,1 MB voidaan tallettaa JPEG-kuvana, jolloin tiedoston kooksi tulee 1,1 MB (pakkaustaso "Good") tai 0,05 MB (pakkaustaso "Fair"). (Jarkoskuvan tulostusopas, 1996). Tiedostojen kokoerot ovat viittellisiä, koska kuvassa olevien värialueiden ym. laajuus ja määrä vaikuttavat JPEG-formaatin soveltuvuuteen ko. kuvan pakkaamiseen.
 8. Interlace-metodi tarkoittaa, että kuva on talletettu linja kerrallaan. Kuvaa ladattaessa esimerkiksi selaimen ruudulle, kuva latautuu joka neljäs linja kerrallaan. Lukija saa siis käsityksen siitä mitä kuva esittää ennenkuin se on kokonaan latautunut, ja voi päättää haluaako odottaa kuvan täydellistä latautumista.
 9. GIF-animaatio tarkoittaa, että samaan kuvatiedostoon talletetaan useita kuvia, joita näytetään järjestyksessä kuvan paikalla halutuin väliajoin selaimen ruudulla.
 10. Toistettaessa MIDI-tiedostoja äänikortilla, soitinäänien laatu on yleensä huomattavasti huonompi kuin syntetisaattorilla (äänikortista riippuen).
 11. Esimerkiksi <EMBED src="esimerkki.mov" WIDTH=100 Height=100 AUTOPLAY="TRUE" CONTROLLER="FALSE">.
 12. Äänten käsittelyohjelmia löytyy esimerkiksi osoitteesta http://tucows.eunet.fi/sound95.html.
 13. Esimerkiksi jos dokumentissa on EPS-muotoisia kuvia tai matemaattisia erikoismerkkejä
 14. Esimerkki skannatuista ja Capturella PDF ImageOnly muodossa talletetusta julkaisuista löytyy osoitteesta http://www.inf.vtt.fi/pdf/tiedotteet/1982/T115.pdf
 15. What You See Is What You Get, dokumentti näkyy muotoiltuna ruudulla
 16. ftp://ftp.corel.com/pub/misc/corel_cmx.exe

Katsauksen on laatinut Teemu Rautanen VTT Tietopalvelusta (Teemu.Rautanen@vtt.fi)


Sivun alkuun

Raporttien hakemistosivulle Raporttien hakemistosivulle

Päivitetty 4.12.1998