Raporttien hakemistosivulle

ELEKTRA-palveluSSA NOUDATETTAVAT TEKIJÄNOIKEUSPERIAATTEET

Kopiosto ry 25.11.1996


1. Teosten uudelleenjulkaisu digitaalisessa muodossa

Elektra -projektissa uudelleenjulkaistaan tekijänoikeuden suojaamia kirjallisia teoksia sekä niihin liittyvää kuvitusta. Oikeudenhaltijat voivat tarjota Elektran puitteissa graafiseen ja/tai elektroniseen primaarijulkaisuun sisältyviä artikkeleita tietoverkon välityksellä yleisön käyttöön. Teokset tallennetaan tietokantaan, josta ne ovat käytettävissä Helsingin yliopiston kirjaston bibliografisten tietokantojen, lähinnä ARTO-tietokannan, välityksellä. Tämä bibliografinen tietokanta on julkisten kirjastojen sekä eräiden yritysten kirjastojen käytössä. Käyttö edellyttää nimenomaista sopimusta HYK:n kanssa. Käytöstä maksetaan korvaus.

Elektra -projektissa bibliografisiin tietoihin liitetään itse teokset. Tähän tarvitaan oikeudenhaltijoiden luvat.

Kopioston tehtäviä projektissa ovat tekijänoikeuslupiin liittyvä neuvonta sekä tarvittaessa avustaminen käyttöoikeuksien hankinnassa.

2. Digitaalisten käyttöoikeuksien luovutuksista

Tekijänoikeus syntyy aina teoksen tekijälle. Tekijä voi sopimuksella luovuttaa taloudelliset oikeutensa osittain tai kokonaan. Digitaalisten käyttöoikeuksien luovutuksista ei ole olemassa vakiintunutta tapaa, mallisopimuksia tai vastaavia. Alalla on käytössä erilaisia oikeuksien luovutustapoja, joita voidaan kuvata mm. seuraavasti:

 1. Tekijän ja kustantajan välinen (kustannus)sopimus kattaa vain printtijulkaisuoikeudet. Digitaalioikeudet ovat tekijällä.

 2. Digitaalioikeudet ovat siirtyneet sopimuksella kokonaan kustantajalle; sopimus voi olla joko alkuperäinen (kustannus) sopimus tai erillinen sopimus

 3. Digitaalioikeudet ovat siirtyneet osittain kustantajalle, mutta eivät kata (kaikkia) projektissa tarvittavia käyttötapoja

 4. Tekijä ja kustantaja hallinnoivat yhteisesti digitaalioikeuksia.

 5. Kustantajalle on varattu digitaalisia käyttömuotoja koskeva etuosto- (optio) oikeus.

Erikseen on selvitettävä teokseen liittyvien kuvien, piirrosten ja taulukoiden käyttöoikeudet.

Kopiosto edustaa sekä tekijöitä että kustantajia. Kopiosto ei ota kantaa osapuolten välisiin oikeuksien luovutuksia koskeviin sopimuksiin sinänsä. Elektra -projektille on laadittava sellaiset sopimusmallit, että ne ovat sovellettavissa kaikkiin edellämainittuihin tilanteisiin.

3. Mitä oikeuksia Elektra tarvitsee ?

Hankittavien oikeuksien tulee vastata palvelun tarjoajan (Elektra -projekti), välittäjien (kirjastot) sekä loppukäyttäjien (kirjaston asiakkaat) tarvitsemia käyttöoikeuksia.

Projektissa tarvitaan seuraavat oikeudet:

 1. Reproduktio-oikeus, joka käsittää oikeuden valmistaa teoksesta kappale tietokoneella luettavaan muotoon rinnakkaisjulkaisun valmisteluprosessin aikana, asiakkaiden käyttäessä teosta tietokoneen välityksellä sekä teoksen tallentamiseksi pysyvästi Elektran hallinnoimaan tietokantaan (ns. elektroninen arkistointi)

 2. Oikeus palvelun toteuttamiselle välttämättömien teknisten muutosten tekoon.

 3. Oikeus saattaa teos yleisön (asiakkaiden) saataville eli teoksen käyttö tietokannan välityksellä

 4. Tulostamiseen liittyvä reproduktio-oikeus eli tulostus paperille.

4. Käytön ehdot ja korvaukset

Projektin yleisenä päämääränä on, että teosten oikeudenhaltijat voivat kukin itse määrätä aineistonsa käyttöehdoista ja käytöstä perittävistä korvauksista. Projektin pilottivaiheessa tämä on kuitenkin vain rajoitetusti mahdollista.

Elektra -projekti hankkii oikeudenhaltijoilta käyttöoikeuden. Oikeudenhaltijoiden asettamat ehdot voivat koskea mm. seuraavia seikkoja:

 1. Käyttötiedot; mitä tietoja rekisteröidään ja kuinka niistä raportoidaan

 2. Korvauksen peruste. Peruste voi vaihdella käyttötavoittain esimerkiksi tietokantaan tallentamisen ja paperille tulostamisen kohdalla

 3. Korvauksen määrä. Korvaus voi projektin puitteissa olla myös nimellinen

 4. Korvauksen maksutapa

5. Oikeuksien hankinta ja hallinnointi

Projektin tarvitsemat käyttöoikeudet on lueteltu kohdassa 3. Projekti voi hankkia nämä oikeudet joko suoraan tekijöiltä, kustantajalta tai osapuolten edustajalta. Edustus voi perustua tekijän, kustantajan tai molempien antamaan toimeksiantoon. Kopiosto voi tarvittaessa toimia oikeuksien välittäjänä.

Elektra -projekti on syytä rakentaa siten, että kaikki vaihtoehtoiset tavat hankkia oikeuksia ovat mahdollisia. Näin turvataan tarvittavat käyttöoikeudet kaikissa tilanteissa.

Käyttöoikeuksien hallinnointi edellyttää teos- ja oikeudenhaltijakohtaista rekisteröintiä. Saman hallinnointijärjestelmän avulla voidaan tilittää myös käytöstä perittävät korvaukset.

6. Oikeudenhaltijoiden kanssa solmittavat sopimukset

On luontevaa, että Elektra -projekti solmii sopimuksen tarvittavista käyttöoikeuksista suoraan tekijöiden tai kustantajien kanssa silloin, kun oikeudet ovat tällä tavoin helposti hankittavissa ja hallinnoitavissa. Mikäli oikeuksista ei vallitse varmuutta tai mikäli muut käytännölliset seikat, esimerkiksi monitekijyys, antavat aihetta, Kopiosto voi toimia oikeuksien välittäjänä ja ottaa vastuulleen oikeuksien selvittämisen.

Teoksen käyttöoikeus luovutetaan Elektra -projektille erillisellä sopimuksella. Sopimus voi olla pysyvä tai määräaikainen, kuitenkin kokeiluprojektin luonne huomioonottaen luontevasti määräaikainen.

7. Korvauksen maksaminen oikeudenhaltijoille

Projektin eräänä lähtökohtana on, että oikeudenhaltijat voivat kukin itse määrätä teoksensa käytöstä perittävistä korvauksista.

Mikäli käyttöoikeuden luovutuksen ehtona on (nimellinen) korvaus, Elektra projekti ylläpitää teos- ja oikeudenhaltijakohtaista rekisteriä siitä, kenelle korvauksia tilitetään. Mikäli Kopiosto toimii oikeuksien välittäjänä, se ottaa vastuun näiden oikeudenhaltijoiden osalta rekisteröinnistä ja korvausten tilittämisestä.

8. Elektra -projektin perimät korvaukset

Elektra -projektin pyrkimyksenä on tarjota kustannuksiltaan kohtuullinen, erityisesti kirjastolaitokselle ja tieteelliselle yhteisölle suunnattu palvelu, jota osin on tuettu julkisin varoin. Tällöin on luontevaa, ettei projekti sinänsä hanki oikeuksia tarvittavaa kokeiluprojektia laajemmin tai peri käytöstä liikevoittoon tähtääviä korvauksia.

ELEKTRA-palvelun asiakkailta perimät korvaukset koostuvat tietokannan käytöstä perittävistä korvauksista sekä korvauksista teosten oikeudenhaltijoille.

Bibliografisen ARTO-tietokannan käyttö edellyttää sopimusta Helsingin yliopiston kirjaston kanssa sekä korvausta käytöstä. Vain ARTO:n käyttöön oikeutetut voivat käyttää siihen liitettäviä teoksia. Elektran käytöstä asiakkaalta perittävät korvaukset jakautuvat näin periaatteessa kahtia: bibliografisen ARTO-tietokannan käyttö ja sen korvausosuus, josta on olemassa hinta- ja sopimuskäytännöt, ja suunniteltu teosten käyttö ARTO - tietokannan kautta ELEKTRA-palvelun hallinnoimissa puitteissa. Tässä esityksessä käsitellään vain jälkimmäistä eli teosten käytöstä perittävää korvausta.

9. Loppukäyttäjät ja teosten käyttökorvaukset

Seuraavassa on tarkasteltu loppukäyttäjien korvausperusteisiin liittyviä kysymyksiä silloin, kun kysymyksessä ovat julkiset kirjastot ja niiden asiakkaat, jotka käyttävät kirjaston tiloissa sijaitsevia tietokoneita.

Kirjastojen asiakkailleen tarjoamat palvelut voivat olla seuraavia:

 1. Oikeus tutustua teokseen tietokoneen välityksellä.
  Tämän käyttömuodon kohdalla voidaan kysyä, onko projektin puitteissa aiheellista periä siitä korvausta ja jos peritään, millä perusteella ? Kopiosto suosittaa ettei kokeiluvaiheessa peritä erillistä korvausta teokseen tutustumisesta kirjaston tiloissa.

 2. Oikeus tulostaa teos paperille.
  Tässä käyttömuodossa kopion hinta ja tekijänoikeuskorvaus ovat periaatteessa helposti määriteltävissä ja perittävissä

10. Käyttötapahtumien rekisteröinti

Kopioston ehtona projektiin osallistumiselle on ollut, että käytettävä tekniikka tuottaa teoskohtaisia tietoja käytön määrästä. Eri käyttömuotoja seurataan todennäköisesti eri tavoin. Seuraavassa on oletettu hahmotelma:

 1. Tutustumista teokseen tietokoneen välityksellä tulee projektin aikana pyrkiä seuraamaan ainakin julkaisukohtaisesti. Kopioston lähtökohtana on ollut, ettei projektin aikana tästä käyttömuodosta peritä korvauksia. Käyttötietojen raportointi on tältä osin ensisijaisesti palvelu projektiin osallistuville ja väline projektin kehittämiseen.
 2. Paperitulosteiden seuranta rakennetaan teoskohtaisesti. Käyttö raportoidaan oikeudenhaltijoille yhdessä korvauksen tilityksen kanssa.

11.Käyttötietojen ja käyttökorvausten välittäminen oikeudenhaltijoille

Elektra -projekti välittää oikeudenhaltijoille heidän kanssaan sovitut tiedot käytöstä ja tilittää samalla oikeudenhaltijan korvaukset.

Korvausten tilitys oikeudenhaltijoille edellyttää tietoja sekä itse teoksen että siinä käytettyjen elementtien (esimerkiksi kuvitus) oikeudenhaltijoista ja heidän osuuksistaan korvauksista. Tilitysjärjestelmään kuuluvat oikeudenhaltioiden yhteystiedot mukaanlukien tiedot mahdollisista perikunnista.

Oikeuksien hallinnoinnissa tarvittavien tietokantojen rakentaminen ja ylläpito ovat tavanomaisia tekijänoikeusjärjestön tehtäviä. Kopioston rekisterit ovat tarvittaessa Elektra -projektin käytössä.

12. Kopioston rooli Elektra -projektissa

Kopiosto laatii ELEKTRA-palvelulle sopimusmallin tai - malleja koskien oikeudenhaltijan ( tekijä, kustantaja, perikunta tms.) omistaman tai hallinnoiman tekijänoikeuden siirtoa projektin käyttöön. Malli koskee ELEKTRA-palvelussa tarvittavia oikeuksia.

Sopimusmallissa käsitellään oikeuksien luovutukseen liittyvät yleiset ehdot ja se on siten käyttökelpoinen riippumatta siitä, keneltä oikeudet hankitaan.

Kopiosto voi tarvittaessa toimia välittäjänä hankittaessa Elektra -projektille käyttöoikeuksia tekijöiltä, kustantajalta tai molemmilta, aina kulloinkin kysymyksessä olevan tapauksen mukaan.

Kopiosto pitää tarkoituksenmukaisena, että kaikki käyttöoikeuksien siirrot ja niitä koskevat valtuutukset rajataan tässä vaiheessa vain Elektra -projektin tarvitsemiin oikeuksiin.


Raporttien hakemistosivulle Raporttien hakemistosivulle

Päivitetty 9.4.1997