Elektra ja muisti

Helsingin yliopiston kirjaston uudet kehittämishankkeet


INKERI SALONHARJU

Opetusministeriö on käynnistänyt Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelman. Helsingin yliopiston kirjasto osallistuu ohjelmaan itse koordinoimillaan ELEKTRA ja Muisti hankkeilla.

ELEKTRA-projektin osallistujat ovat Helsingin yliopiston kirjasto ja akt-keskus, Oulun yliopiston kirjasto, Kopiosto, Tieteellisten seurain valtuuskunta, VTT Tietopalvelu, Gaudeamus kirja ja Yliopistopaino. Projektiin on koottu osallistujatahot, jotka edustavat monipuolisesti alan kotimaista asiantuntemusta. Mukana on kirjastojen lisäksi kustantajien, tieteellisen julkaisutoiminnan, elektronisen julkaisemisen- ja atk-tekniikan sekä tekijänoikeuskysymysten keskeiset asiantuntijatahot. Tämä mahdollistaa eri ongelmien kattavan rinnakkaisen tarkastelun ja näin teknisten ongelmien lisäksi myös vaikeasti ratkaistavat tekijänoikeus- ja maksullisuusperiaatteet voidaan sisällyttää kokeiluun ja etsiä niille valtakunnallisia ratkaisuja. Projekti pyrkii myös aktiivisesti luomaan yhteyksiä muihin vastaaviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

ELEKTRA - elektroninen julkaiseminen ja julkaisujen verkkovälitys

Maamme korkeakouluilla ja muilla tiedeyhteisöillä on tarvetta tieteellisen aineistonsa elektroniseen julkaisemiseen ja välitykseen verkkoyhteyksin. Elektroninen julkaiseminen alentaa jakelukustannuksia ja nopeuttaa ja laajentaa tiedon jakelua. Väitöskirjoja ei edellytetä enää julkaistavaksi painettuina, vaan suosituksena on väitösopinnäyte, jota voidaan säilyttää ja tarjota käyttöön elektronisessa muodossa. Nopeasti uusiutuvan oppimateriaalin jakeluun elektroninen välittäminen sopii nykyisiä kanavia paremmin. Myös aikakauslehtiartikkeleiden saatavuutta voidaan oleellisesti parantaa liittämällä viitetietokantojen yhteyteen itse artikkelit.

Elektran ja projektin tavoitteina ovat:

Projektin päätuloksena on toimiva elektronisten julkaisujen haku- ja välityspalvelu, joka on integroitu korkeakoulukirjastojen nykyiseen Linnea-järjestelmään. Valittuun osaan ARTO-tietokannan bibliografisia tietueita linkitetään niihin liittyvät varsinaiset julkaisut. Oulun yliopiston kirjaston luettelotietokantaan linkitetään yliopiston omia väitöskirjoja. Projektin toteutukseen tarvittava infrastruktuuri on jo pääosin valmiina. Julkaisujen jakelukanavana käytetään Internetin www-palvelua ja Linnea-järjestelmä puolestaan tarjoaa hakupalvelut. VTLS-ohjelmisto sisältää tekstin ja kuvan linkittämiseen tarvittavat uudet piirteet ja atk-tallenteet sisällytetään FINMARC-yhtenäisformaattiin, jota sovelletaan tuoreeltaan projektissa.

Projektin tuottamat hyödyt:

Hankkeen kesto on 18 kuukautta ja kokonaiskustannusarvio noin 1,7 miljoonaa markkaa. Opetusministeriön avustus vuodelle 1996 on 500 000 markkaa.

MUISTI - kansallisaineiston digitointi ja verkkokäyttö

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmien digitointi ja tarjoaminen käyttöön verkkoyhteyksin luo uusia mahdollisuuksia tieto- ja kulttuurivarantojen hyödyntämiseen. MUISTI-projektin haasteena on kansallisaineistojen käyttöön saattaminen verkkoyhteyksin. Kyseessä on yhteistyöhanke, johon osallistuvat Helsingin yliopiston kirjasto hankkeen koordinoijana, sekä Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Helsingin yliopiston av- ja atk-keskukset.

Muisti-projekti luo edellytyksiä olemassa olevien kokoelmien siirtämiseksi digitaaliseen muotoon. Digitoinnin teknisten, taloudellisten ja tutkimuspoliittisten tekijöiden analyysi tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää eri organisaatioissa ja erilaisten aineistojen digitoinnissa. Projektin muita hyötyjä ovat kansallisaineistojen verkkokäyttömahdollisuudet, kokemus ja tietotaito digitoinnin ja kuvankäsittelyn kokonaisprosessista, palveluympäristö käytön mukaista digitointia varten sekä käyttäjäpalaute palvelun käytöstä. Kansallisen näkökulman lisäksi kansainvälinen yhteistyö ja kokemusten vaihto hankkeen yhteydessä ovat tärkeitä. Yhteyksiä vastaaviin eurooppalaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin luodaan aktiivisesti.

Projektin tavoitteena on

Hankkeen yhteydessä selvitetään ja testataan erilaisten aineistojen digitointia kuvan muodossa, digitoidun aineiston käyttöön soveltuvia tietokantaohjelmia, kuvankäsittelytekniikoita, tekstin digitointia kuvina, virtuaalista digitoidun aineiston käyttöpalvelua verkkoyhteyksin, käytönmukaista digitointia sekä digitoinnin tuotantokustannuksia.

Aineistot valitaan osallistujaorganisaatioiden kokoelmista, ja mukaan otetaan tekstiä, kuvia sekä käsikirjoitus- ja kartta-aineistoa. Aineiston tulee olla kotimaista ja tekijänoikeuksista vapaata. Kuvapalvelu annetaan todellisten tietokannan käyttäjien koekäyttöön, kerätään käyttäjäpalaute ja analysoidaan sen tulokset. Palautteen avulla selvitetään käyttäjien reaktioita palvelun sisältöön, hakumahdollisuuksiin ja käyttöliittymiin.

Hankkeen kesto on 24 kuukautta ja kokonaiskustannusarvio on 2 miljoonaa markkaa, josta osallistujien omarahoitusosuus on lähes puolet. Vuodelle 1996 myönnetty opetusministeriön avustus on 420 000 markkaa.Helsingin yliopiston kirjaston tiedotuslehti 3/96