Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu

3 LISENSSISOPIMUKSET

3.1 Tekijänoikeusratkaisut Elektra II-projektissa

ELEKTRA I – projektin aikana tieteellisiä artikkeleita sisältävä ELEKTRA-tietokanta oli vain yksittäisten kirjastojen käytössä. Myös tekijöiltä ja kustantajilta hankitut valtuudet oli rajoitettu tähän käyttöön. Sopimukset oli lisäksi kirjoitettu siten, että kukin tekijä ja kustantaja antoi valtuuden suoraan HYK:lle. Tämän seurauksena valtuudet oli määritelty hyvin tiukasti.

ELEKTRAn II-vaiheen tärkein  päämäärä oli kehittää lisensiointimalli, jolla artikkelit voitaisiin saattaa kokonaisten yliopistoyhteisöjen käyttöön ja joka mahdollistaisi asiakaskohtaiset neuvottelut ja sopimukset. Tätä varten projektin tekijänoikeusjärjestelyistä vastaan Kopiosto ry toteutti projektin aikana seuraavat toimenpiteet.

  1. Määriteltiin organisaatioiden ja niiden työntekijöiden näkökulmasta ne artikkeleiden digitaaliset ja analogiset käyttötavat, jotka sopimuksen tuli kattaa.

  2. Yksilöitiin lisensioidut käyttötavat sopimukseksi joka oli mahdollisimman kattava ja  yksiselitteinen mutta ei kuitenkaan ollut ristiriidassa enempää oikeudenhaltijoiden kuin kirjastojenkaan  digitaalisia käyttöjä koskevien periaatteiden kanssa.

  3. Päätettiin miten teosten loppukäytön määrä ja laatu vaikuttaisi korvauksen määrään.

  4. Hahmoteltiin korvausten jaon periaatteet.

  5. Laadittiin oikeudenhaltijoille valtakirjamallit, jotka antaisivat yhdelle taholle – tässä tapauksessa Kopiostolle – oikeuden sopia erilaisten asiakkaiden kanssa tietokantaan sisältyvien artikkeleiden käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta. Valtakirjojen tuli edistää yksinkertaisen ja tehokkaan korvausten jakomekanismin toteuttamista mutta sallia samalla oikeudenhaltijoille valinnanvapaus keskeisissä kysymyksissä.

  6. Organisoitiin yhteistyössä projektiin osallistuvia oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen kanssa oikeudenhaltijoiden johtoryhmä joka ohjaa Kopiostolle annettujen valtuuksien käyttöä projektissa.

  7. Otettiin yhteys oikeudenhaltijoihin ja kerättiin heiltä valtuudet  projektia varten sekä tallennettiin kunkin valtakirjan tekijä- ja teostiedot Kopiostoon perustettuun ELEKTRA- oikeudenhaltijarekisteriin.

  8. Neuvoteltiin ja sovittiin Helsingin Yliopiston kanssa koko yliopistoverkkoa koskeva koekäyttösopimus ajalle 1.10.1999-31.3.2000

  9. Suunniteltiin ja rakennettiin keväällä ja kesällä 1999 ATK-järjestelmä, jolla korvaukset voidaan Kopioston nykyisiä tietojärjestelmiä hyödyntäen jakaa oikeudenhaltijoille.    

ELEKTRA II-projektin työ mahdollisti sen, että  keväällä 2000 voitiin solmia esisopimus FinELib konsortion kanssa ELEKTRA-tietokannan käyttöoikeuden antamisesta kaikille Suomen yliopistoille.

Teoksia ja niiden käyttöä sekä valtuuksia ja tilitystietoja koskevat tiedot on tallennettu projektia varten rakennettuun tietokantaan Kopiostossa. Tämä tietokanta toimii keskeisenä apuvälineenä korvausten tilityksessä.

Projektia varten laaditut valtakirjat ja sopimusmallit ovat liitteenä.


Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu