LIITTEET

 

Liite 1 Sopimus Elektra-palvelun verkkokäytöstä HY:n lähiverkossa

                                                                                                                                                                              1(3)

SOPIMUS ELEKTRA-PALVELUN VERKKOKÄYTÖSTÄ

 

1 § Sopijapuolet

 

Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 

1) Helsingin yliopisto ( jäljempänä Yliopisto) palvelun tilaajana ja käyttäjien edustajana

2) Helsingin yliopiston kirjasto ( jäljempänä Kirjasto)  Elektra-palvelun ylläpitäjänä

3) Kopiosto ry ( jäljempänä Kopiosto ) Elektra-palvelussa yleisön saataville saatettavien teosten 

    oikeudenhaltijoiden edustajana

 

2 § Määritelmät

 

Helsingin yliopiston verkko ( jäljempänä yliopistoverkko)

Helsingin yliopiston verkolla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Helsingin yliopiston hallinnoimaa suljettua tietoverkkoa, jonka käyttö edellyttää IP-tunnuksen määrittämistä käyttöön oikeutetuille koneille. Kuvaus verkosta ja sen laajuudesta on liitteessä 1.

 

Elektra-tietokanta

Elektra-projektin käyttöä varten perustettu Helsingin yliopiston kirjaston hallinnoima tietokanta, johon on tallennettu Elektra-projektissa yleisön käyttöön tarkoitetut teokset.

 

Elektra-projekti

 

Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan koordinoima ja opetusministeriön tukema määräaikainen projekti, jonka tarkoituksena on kehittää malli teosten välittämiseksi digitaalisessa muodossa kirjastojen hallinnoimien tietoverkkojen kautta yleisön saataville Suomessa.

 

Teos

Tämän sopimuksen kohteena oleva, Elektra-tietokantaan sisältyvä kirjallinen tai taiteellinen teos, valokuva, luettelo tai muu tekijänoikeussuojan kohde.

 

3 § Sopimuksen kohde

 

Sopimuksen kohteena ovat oikeus saattaa yliopistoverkon  välityksellä Elektra-tietokantaan sisältyvät teokset yleisön saataville sekä verkon käyttöön oikeutettujen henkilöiden oikeus käyttää teoksia.

 

Tässä sopimuksessa Kopiosto antaa edustamiensa oikeudenhaltijoiden puolesta käyttöoikeuden teoksiin toisaalta Yliopistolle yleisön saataville saattamista varten sekä käyttöön oikeutetuille henkilöille teosten käyttöä varten että kirjastolle tämän sopimuksen tarkoittaman palvelun järjestämisen kannalta  välttämättömään teosten käyttöön.

 

4 § Sopimuksen tarkoitus

 

Osapuolet toteavat, että sopimuksen tarkoituksena on myöntää Yliopistolle kokeiluluontoisesti lupa käyttää Elektra-tietokantaan sisältyviä teoksia yliopistoverkon välityksellä.

 

Sopimuksen käyttöehdot ja korvaustaso ovat nimelliset eivätkä sido osapuolia neuvoteltaessa mahdollisesta Elektra-palvelun myöhemmästä käytöstä ja sen ehdoista. Kaikki sopimuksen tarkoittamaa käyttöä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia.

 

Osapuolet sitoutuvat toimimaan sopimuksen puitteissa avoimessa yhteistyössä edistääkseen Elektra-palvelun sopimuksen sallimaa käyttöä ja vaihtamaan tietoja ja kokemuksia palvelun käytöstä kokeilujakson aikana.

 

 

5 § Käyttöön oikeutettujen piiri/ henkilöt

Elektra-tietokannan käyttöön ovat oikeutettuja kaikki ne henkilöt, joilla on oikeus käyttää yliopistoverkkoa ( jäljempänä käyttäjät).

6 § Käyttölupa

 

Kirjasto ja Kopiosto myöntävät Yliopistolle oikeuden: 

1) saattaa teokset yliopistoverkon välityksellä käyttäjien saataville ja käytettäväksi seuraavilla tavoilla

   (sallitut käyttötavat)

a) teosten lukeminen ja katselu tietokoneen näytöltä
b) digitaalisen kopion valmistaminen yksittäisistä teoksista käyttäjän tietokoneen muistiin opiskelu- ja

    tutkimustarkoitusta varten tai Yliopiston sisäistä hallinnollista käyttöä varten.
c) paperikopion valmistaminen tulostamalla yksittäisistä teoksista ja tulosteen valokopiointi ja

    valokopioiden käyttö Kopioston valokopiointia yliopistoissa koskevien sopimusten rajoissa ja

    niiden ehdoilla.

2) käyttää teoksia kohdan 1 valmistelun edellyttämällä tavalla.

7 § Palvelun avaaminen

Kirjasto on avannut Elektra-tietokannan yliopistoverkossa käytettäväksi 15.10.1999.


8 § Yliopiston huolellisuusvelvollisuus

Yliopisto sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen ehkäisemiseksi, ettei teoksia käytetä tämän sopimuksen vastaisesti. Tämä huolellisuusvelvollisuus koskee erityisesti yliopistoverkon järjestämistä ja ylläpitoa suljettuna verkkona sekä yliopiston  henkilöstön toimintaa ja toiminnan ohjausta.

 

9 § Korvaus Elektra-palvelun  käytöstä

 

Tämän sopimuksen mukaisesta teosten käytöstä yliopisto maksaa nimellisenä  korvauksena jaksolta 15.10.1999 -31.3.2000 x  markkaa. Tämä korvaus kattaa sekä Kopioston että Kirjaston osuuden.

10 § Vastuu

 

Yliopisto vastaa kaikesta vahingosta, menetyksestä ja haitasta, joka johtuu sen tämän sopimuksen vastaisesta menettelystä tai sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä. 

 

Teosten elektroniset versiot on tarkastettu huolellisesti. Jos  elektronisen teoksen sanamuoto tai muu ilmaisu kuitenkin poikkeaa vastaavasta graafisessa muodossa julkaistusta teoksesta, jälkimmäisen julkaisun ilmausta on pidettävä oikeana.   

 

11 § Luvan voimassaolo ja luvan päättymisestä seuraavat velvollisuudet

 

Tämän sopimuksen mukainen käyttölupa on voimassa kokeilujakson ajan, 15.10.1999 – 31.3.2000.

 

12 § Luvan irtisanominen

 

Kopiosto tai Kirjasto voivat irtisanoa luvan päättymään välittömästi jos on ilmeistä, että teoksia on käytetty oleellisesti  tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti tai Yliopisto muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

 

Irtisanominen  tapahtuu kirjallisesti.

 

 

 

 

13 § Riitojen ratkaisu 

 

Tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli tämä ei onnistu, riita alistetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

          

14 §  Sopimuskappaleet

 

Tämä sopimus on tehty kolmena samansanaisena kappaleena, yksi kullekin osapuolelle.

 

 

 

Helsingissä _____. päivänä lokakuuta 1999

 

 

 

 

__________________________                              __________________________

Helsingin yliopisto                                                                                      Helsingin yliopiston kirjasto

 

 

 

 

 

__________________________

Kopiosto ry 

 

 


 

Liite 2 Sopimus Elektra-palvelun verkkokäytöstä FinELibin kautta

                                                                                                                                                                              1(3)

SOPIMUS ELEKTRA-PALVELUN VERKKOKÄYTÖSTÄ

 

 

 

1 § Sopijapuolet

 

Tämän sopimuksen osapuolina ovat: 

1)      FinELib konsortion edustajana sopimukseen  liittyneiden organisaatioiden puolesta
      Helsingin Yliopiston kirjasto ( jäljempänä FinELib).
2)   Helsingin yliopiston kirjasto ( jäljempänä Kirjasto)  Elektra-palvelun ylläpitäjänä ja Elektra-
      tietokannan oikeudenhaltijana

3)   Kopiosto ry ( jäljempänä Kopiosto ) Elektra-palvelussa yleisön saataville saatettavien teosten 

      oikeudenhaltijoiden edustajana

 

2 § Määritelmät

 

Sopimukseen liittyneet organisaatiot

Sopimukseen liittyneillä organisaatioilla tarkoitetaan niitä yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, joiden puolesta Helsingin Yliopiston kirjasto on valtuutettuna allekirjoittanut tämän sopimuksen. Sopimukseen liittyneet organisaatiot on lueteltu liitteessä (Liite 1).

Käyttöön oikeutetut henkilöt


Elektra-tietokannan käyttöön ovat oikeutettuja kaikki sopimukseen liittyneiden organisaatioiden opiskelijat, tutkijat, henkilökunta ja niiden kirjastojen paikallisasiakkaat. Käyttöoikeuden tunnistus tapahtuu IP-osoitteiden avulla. Sopimuksen liittyneiden organisaatioiden IP-osoitteet on lueteltu liitteessä (Liite 2).

 

Elektra-tietokanta

Elektra-projektin käyttöä varten perustettu Helsingin yliopiston kirjaston hallinnoima tietokanta, johon on tallennettu Elektra-projektissa yleisön käyttöön tarkoitetut teokset.

 

Elektra-projekti

Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoima määräaikainen projekti, jonka tarkoituksena on kehittää malli teosten välittämiseksi digitaalisessa muodossa kirjastojen hallinnoimien tietoverkkojen kautta yleisön saataville Suomessa.

 

Teos

Tämän sopimuksen kohteena oleva, Elektra-tietokantaan sisältyvä kirjallinen tai taiteellinen teos, valokuva, luettelo tai muu tekijänoikeussuojan kohde.

 

3 § Sopimuksen kohde

 

Sopimuksen kohteena ovat oikeus saattaa tietoverkon  välityksellä Elektra-tietokantaan sisältyvät teokset yleisön saataville sekä Elektra-tietokannan käyttöön oikeutettujen henkilöiden oikeus käyttää teoksia. Tämän sopimuksen liitteeksi on otettu kuvaus Elektra-tietokannan sisällöstä (Liite 3).

 

Tässä sopimuksessa Kopiosto antaa edustamiensa oikeudenhaltijoiden puolesta käyttöoikeuden teoksiin toisaalta kirjastolle yleisön saataville saattamista varten sekä käyttöön oikeutetuille henkilöille teosten käyttöä varten että kirjastolle tämän sopimuksen tarkoittaman palvelun järjestämisen kannalta  välttämättömään teosten käyttöön.

 

4 § Sopimuksen tarkoitus

 

Osapuolet toteavat, että sopimuksen tarkoituksena on myöntää FinELibille kokeiluluontoisesti lupa käyttää Elektra-tietokantaan sisältyviä teoksia tietoverkon välityksellä.

 

Sopimuksen käyttöehdot ja korvaustaso ovat nimelliset eivätkä sido osapuolia neuvoteltaessa mahdollisesta Elektra-palvelun myöhemmästä käytöstä ja sen ehdoista. Kaikki sopimuksen tarkoittamaa käyttöä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia.

 

Osapuolet sitoutuvat toimimaan sopimuksen puitteissa avoimessa yhteistyössä edistääkseen Elektra-palvelun sopimuksen sallimaa käyttöä ja vaihtamaan tietoja ja kokemuksia palvelun käytöstä kokeilujakson aikana.

 

5 § Käyttöoikeudet

 

Kirjasto ja Kopiosto myöntävät sopimukseen liittyneille organisaatioille oikeuden: 

 

1) saattaa teokset tietoverkon välityksellä käyttöön oikeutettujen henkilöiden saataville ja käytettäväksi seuraavilla tavoilla (sallitut käyttötavat)

 

a) teosten lukeminen ja katselu tietokoneen näytöltä
b) digitaalisen kopion valmistaminen yksittäisistä teoksista käyttäjän tietokoneen muistiin
    - opiskelu- ja tutkimuskäyttöön
    - sisäiseen hallinnolliseen käyttöön.
c) paperikopion valmistaminen tulostamalla yksittäisistä teoksista ja tulosteen valokopiointi ja

    valokopioiden käyttö Kopioston valokopiointia koskevien sopimusten rajoissa ja

    niiden ehdoilla.
   - sopimukseen on otettu liitteeksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä

    valtionhallinnon valokopiointisopimukset (liite 4). Sopimukseen liittyneen organisaation tulee

    varmistaa, että sillä on tai sitä koskee voimassaoleva valokopiointisopimus.

 

2) käyttää teoksia kohdan 1 valmistelun edellyttämällä tavalla.

 

6 § Tukipalvelut ja koulutus

 

Sopimukseen sisältyy koulutus- ja neuvontapalveluita. Sopimuskaudella järjestetään 1-3 Elektra-koulutustilaisuutta tarpeen mukaan ja näiden lisäksi Elektra-koulutusta tarjotaan osana Linnea-tietokantojen koulutusta. Lisätietoja: http://linnea.helsinki.fi/asiantuntija.html .

 

Puhelinneuvontaa on saatavilla Linnea-tietokantojen puhelintuesta arkisin klo 9-11 välisenä aikana. Lisätietoja: http://linnea.helsinki.fi/yhteistietokannat/tuki.html  .


7 § Korvaus Elektra-palvelun  käytöstä

 

Tämän sopimuksen mukaisesta teosten käytöstä FinELib maksaa korvauksena yliopistojen osalta jaksolta 1.4.2000 -31.12.2001 yhteensä x markkaa. Tämä on kokonaiskorvaus palvelun käyttämisestä kyseiseltä ajanjaksolta. Korvaus maksetaan erillistä laskua vastaan.

Osapuolet neuvottelevat erikseen muiden organisaatioiden liittymisestä sopimukseen ja tästä perittävästä korvauksesta.

 

8 § Koekäyttö

 

FinELib:llä on oikeus avata Elektra-palvelu kahden viikon ajaksi korvauksetta ammattikorkeakoulujen / muiden FinELib konsortion edustamien organisaatioiden koekäyttöön. Koekäytön ajankohdasta on ilmoitettava erikseen Kopiostolle.


9 § Arvonlisävero

 

FinELib sitoutuu maksamaan tämän sopimuksen mukaista palvelua mahdollisesti koskevan arvonlisäveron määrän Kopiostolle sovitun korvaussumman lisäksi, jos tällaisen veron suorittaminen ilmenee välttämättömäksi. Osapuolet neuvottelevat erikseen tämän sopimuskohdan toteuttamisesta.  

 

 

 

10 § Käyttötiedot

 

Helsingin Yliopiston kirjasto toimittaa FinELibille neljästi vuodessa tietokannan käyttöä koskevat tiedot. Helsingin Yliopiston kirjaston tulee toimittaa tiedot siitä, montako kertaa Elektra- tietokantaan on oltu yhteydessä tähän sopimukseen liittyneistä organisaatioista ja mitä aineistoa Elektra-tietokannasta on käytetty.

 

11 § Sopimukseen liittyneiden organisaatioiden huolellisuusvelvollisuus

Sopimukseen liittyneet organisaatiot sitoutuvat ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen ehkäisemiseksi, ettei teoksia käytetä tämän sopimuksen vastaisesti. Tämä huolellisuusvelvollisuus koskee erityisesti tämän sopimuksen mukaisen luvan saaneen organisaation henkilöstön toimintaa ja toiminnan ohjausta.

 

12 § Vastuu

 

Sopimukseen liittyneet organisaatiot vastaavat kukin omasta puolestaan kaikesta välittömästä vahingosta, menetyksestä ja haitasta, joka johtuu niiden tämän sopimuksen vastaisesta menettelystä tai sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä. 

 

Jos  elektronisen teoksen sanamuoto tai muu ilmaisu poikkeaa vastaavasta graafisessa muodossa julkaistusta teoksesta, jälkimmäisen julkaisun ilmausta on pidettävä oikeana.   

 

13 § Luvan voimassaolo

 

Tämän sopimuksen mukainen käyttölupa on voimassa 1.4.2000 - 31.12.2001. Sopimuksen päätyttyä FinELibille jää kuitenkin pysyvä käyttöoikeus Elektra-tietokantaan siinä muodossa ja laajuudessa kuin se on tämän sopimuksen päättyessä. Teosten käyttö on sallittu kuitenkin vain Helsingin Yliopiston kirjaston, eli Kansalliskirjaston päätoimipaikan tiloissa sijaitsevissa tietokoneissa.

 

14 § Sopimuksen irtisanominen

 

Kopiosto tai Kirjasto voivat irtisanoa sopimuksen ja sen mukaisen käyttöluvan päättymään välittömästi jos on ilmeistä, että teoksia on käytetty tahallaan tai törkeästä tuottamuksesta tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti tai sopimukseen osallistunut organisaatio muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

 

Irtisanominen  tapahtuu kirjallisesti.

 

15 § Riitojen ratkaisu

 

Tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli tämä ei onnistu, riita alistetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

          

16 §  Sopimuskappaleet

 

Tämä sopimus on tehty kolmena samansanaisena kappaleena, yksi kullekin osapuolelle.

 

Helsingissä _____. päivänä _____kuuta 2000

 

________________________________________

Helsingin Yliopiston kirjasto omasta puolestaan ja

FinELib konsortion jäsenten puolesta

 

__________________________

Kopiosto ry

 

 

 

 

 

Liite 3 Kustantajien/julkaisijoiden valtakirja aineiston verkkokäytölle

 

Valtakirja tieteellisten artikkelien verkkokäyttöön                      B 1

 

Kustantaja antaa valtuutuksen vain omalta osaltaan

 

 

 

Valtuutuksen antaja: _____________________________________________

(Kustantaja tai julkaisija, jäljempänä kustantaja)

 

 

Valtuutuksen saaja: Kopiosto ry, Hietaniemenkatu 2, 00100 Helsinki

                                                         

                                                          (Jäljempänä Kopiosto)

 

 

 

1 §  Määritelmät

 

Tietokanta

Helsingin yliopiston kirjaston hallinnoima tietokanta, johon on tallennettu Elektra-projektissa ja muissa vastaavissa projekteissa yleisön käyttöön tarkoitetut teokset.

 

Projekti/projektit

Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoima ja opetusministeriön tukema määräaikainen Elektra-projekti tai sitä vastaava projekti, jonka tarkoituksena on kehittää malli teosten välittämiseksi digitaalisessa muodossa kirjastojen hallinnoimien tietoverkkojen kautta yleisön saataville Suomessa.

 

Teos

Jäljempänä 3 §:ssä nimettyyn julkaisuun tai julkaisuihin sisältyvä kirjallinen tai taiteellinen teos, valokuva, luettelo tai muu tekijänoikeussuojan kohde.

 

 

2 §  Tarkoitus

 

Tämän valtakirjan tarkoituksena on antaa Kopiostolle oikeus myöntää kustantajan puolesta rajoitettuja käyttölupia tieteellisten julkaisujen ja niihin sisältyvien teosten verkkokäyttöä koskeviin kokeiluprojekteihin, kuten Elektra-projektiin. Näissä kokeiluprojekteissa ovat edustettuina tiedeyhteisön, kirjastolaitoksen ja oikeudenhaltijoiden edustajat.


Tekijät antavat omalta osaltaan suostumuksen teosten käyttöön projekteissa.

Kopioston on kaikissa tähän valtuutukseen liittyvissä toimenpiteissään pyrittävä edistämään tasapuolisesti  valtuutuksen antaneiden oikeudenhaltijoiden etuja.

 

Kustantajan etujen huomioiminen tarkoittaa erityisesti sitä, että valtuutuksen nojalla myönnetyt käyttöluvat eivät saa vaikuttaa kielteisesti kustantajan oman elektronisen tai graafisen julkaisemisen toimintaan tai kehitykseen.

 

 

3 §  Valtuutuksen sisältö:

 

Kustantaja  valtuuttaa Kopioston myöntämään  puolestaan rajoitettuja käyttölupia teoksiin, jotka on julkaistu tai julkaistaan kustantajan julkaisussa tai julkaisuissa nimeltä:

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Valtuutus koskee kustantajan hallitsemia tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia. Valtuutus ei rajoita kustantajan oikeutta määrätä teosten käytöstä muissa yhteyksissä. Valtuutus ei koske julkaisujen tekijöillä teoksiin mahdollisesti olevia oikeuksia.

 

Tällä valtuutuksella Kopiosto  saa oikeuden myöntää kustantajan puolesta jäljempänä määriteltyjä käyttölupia. Käyttöluvat koskevat yllämainittuihin julkaisuihin sisältyvien teosten kokeiluluontoista verkkokäyttöä. Kopiosto ilmoittaa kustantajalle vuosittain, missä projekteissa valtuutusta on käytetty (ks. jäljempänä kohta 7). Kopiosto saa oikeuden sopia kustantajan puolesta käyttöoikeuden laajuudesta ja periä käytöstä korvaukset ja tilittää ne kustantajalle.

 

Tällä valtakirjalla saatua valtuutusta Kopiosto ei saa siirtää edelleen kolmannelle.

 

 

Tämä valtakirja antaa Kopiostolle oikeuden myöntää teoksia koskevia käyttölupia seuraavin ehdoin:

 

1.        Käyttölupa laaditaan kirjallisena ja määräaikaisena.

 

2.        Käyttölupa koskee teosten kopiointia ja yleisön saataville saattamista projektien verkkokäyttöhankkeissa ja niiden valmistelussa.

 

3.        Teosten käyttö ja tallennus tapahtuu Helsingin Yliopiston kirjaston hallinnoiman tietokannan avulla.

 

4.        Kopiosto toimittaa kustakin käyttölupaa koskevasta sopimuksesta jäljennöksen kustantajalle kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituspäivästä. Kustantajalla on oikeus kieltää julkaisunsa käyttö sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen ilmoittamalla siitä Kopiostolle kahden viikon kuluessa siitä, kun jäljennös sopimuksesta on saapunut kustantajalle.

 

5.        Kopiostolla on oikeus neuvotella ja sopia projektien puitteissa  teosten käytön ehdoista ja periä sovitut korvaukset. Peritty korvaus voi, ottaen huomioon projektien kokeiluluontoisuuden, olla nimellinen.

 

6.    Kopiostolla on oikeus esittää vaatimuksia, esiintyä kustantajan puolesta oikeudessa sekä sopia sellaisesta teosten       

       väärinkäytöstä joka kohdistuu tämän valtuuden perusteella tapahtuneeseen teosten saattamiseen yleisön    

       saataville. 

 

7.     Kopiosto lähettää kustantajalle vuosittain tilitysraportin kunkin kalenterivuoden osalta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tilitysraportissa tiedotetaan siitä

 

mitkä organisaatiot ovat sopineet julkaisujen ja teosten käytöstä

miten kerättyjen tilastojen mukaan kustantajan julkaisuja on käytetty

mikä on kustantajan osalle tullut korvausmäärä

 

8.     Kopiosto ei peri välitystehtävistä projektien ajalta korvausta edellyttäen, että projektien kustannukset katetaan

       olennaisilta osin ulkopuolisella projekteihin kohdistetulla rahoituksella. Muussa tapauksessa peritään Kopioston
       kullekin vuodelle erikseen vahvistama  hallintokuluvähennys. Vuonna 1999 hallintokuluvähennys oli 13.3 %.

 

 

4 §  Valtuutuksen  hallinnointi

 

Tämän valtuutuksen käyttöä, sen nojalla tehtäviä sopimuksia sekä korvausten jakoa  valvoo Kopioston hallituksen asettama oikeudenhaltijoiden johtoryhmä. Johtoryhmän jäseninä ovat projekteissa mukana olevien julkaisu- ja tekijäryhmien edustajat. Valtuutuksen käytöstä vastaa kuitenkin Kopiosto.

 

Valtuutuksen allekirjoitushetkellä johtoryhmässä ovat edustettuina Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen tiedekustantajien liitto ry, Suomen tiedetoimittajien liitto ry sekä Suomen tietokirjailijat ry. Johtoryhmän puheenjohtaja toimii Kopioston edustaja.

 

 

5 §  Voimassaoloaika

 

Tämä valtuutus on voimassa Elektra-projektin ja sitä vastaavien jatkoprojektien ajan.

 

6 §  Irtisanominen

 

Kustantajalla on oikeus irtisanoa tämä valtuutus lakkaamaan  kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus tulee toimittaa Kopiostoon tilitysraportin saamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Irtisanominen tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta

 

 

7 §  Muut ehdot

Tämän käyttöluvan ehdot ovat soveltuvin osin, erityisesti koskien tekijänoikeudellisia periaatteita, muutoin samat kuin aikaisemmin Elektra-projektissa käytetyn sopimusmallin ehdot. Aikaisempi Elektra-sopimus on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa http://renki.lib.helsinki.fi/elektra.

 

 

8 §  Korvaukset

 

Tämän valtuutuksen tarkoittaman käytön osalta projektin  oikeudenhaltijajohtoryhmä on tekijöille suosittanut vaihtoehtoa, etteivät he perisi teostensa käytöstä projekteissa korvausta. Tämä kasvattaa vastaavasti kustantajille tulevaa korvausta.

 

Tähän valtakirjaan on liitetty tekijöiden ja kustantajan sekä kustantajan ja julkaisijan välistä korvausten jakoa koskeva  osio. ( Liite 1). Tässä liitteessä oleva, tekijöiden ja kustantajan välistä jakoa koskeva kohta A tulee sovellettavaksi vain jos tekijä ei hyväksy oikeudenhaltijoiden johtoryhmän yllä mainittua suositusta

 

Kustantajille oikeudenhaltijoiden johtoryhmä suosittelee, että he hyväksyisivät liitteen 1 kohdissa A ja B  molemmissa vaihtoehdon yksi.

 

Jos allekirjoitetussa valtakirjassa ei ole merkintää liitteessä 1, tulkitaan valtakirjaa siten, että kustantaja on hyväksynyt oikeudenhaltijoiden johtoryhmän nämä suositukset .


Tämän valtakirjan nojalla perityt korvaukset tilitetään kustantajalle vuosittain korvausvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Korvausten jaossa käytetään soveltuvin osin niitä periaatteita joista on sovittu aikaisemmassa Elektra-sopimuksessa.

 

 

9 §  Päiväys ja allekirjoitus:

 

 

 

______ päivänä _______ kuuta vuonna____________

 

 

 

 

Kustantajan/Julkaisijan allekirjoitus

 

                            

________________________________