Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu

1. JOHDANTO

1.1 Tavoitteet ja tehtävät

ELEKTRAn I-vaiheen loppuraportissa on ELEKTRAn II-vaiheelle asetettu seuraavat tavoitteet:

Hankkeen johtoryhmä päätti kuitenkin rahoitusvajeen vuoksi ja sen takia että joitakin tehtäviä voitiin hoitaa muissa hankkeissa rajata ja karsia tavoitteita jossain määrin ja lopullisiksi tavoitteiksi tuli

Väitöskirjapalvelun kehittämisestä ELEKTRAn yhteydessä luovuttiin, koska tätä tarkoitusta varten perustettiin Helsingin yliopistossa uusi, erillinen E-thesis-hanke, jossa välitettävä aineisto on vapaasti kaikkien luettavissa.

Mitkään automaattiset maksujärjestelmät eivät vielä toistaiseksi ole teknisesti ja käytettävyydeltään niin kehittyneitä, että niitä kannattaisi kokeilla hankkeessa.

Kokotekstitietokantaratkaisua ei voitu kokeilla, koska tietokantasovelluksen ostamiseen ei ollut varoja. Kokotekstikantoja on tarkoitus tutkia EVA III -hankkeessa, jossa ELEKTRA-artikkeleita voidaan käyttää testiaineistona.

ELEKTRAn artikkeliaineisto voidaan tulostaa tietokoneisiin liitettyjen oheistulostimien kautta. Väitöskirja-aineiston osalta tulostaminen oheiskirjoittimelle ei ole enää mielekästä. ELEKTRAssa väitöskirja-aineiston määrä on kuitenkin siinä määrin pieni, ettei tarvepainatuksen integrointia palveluun ole katsottu tarpeelliseksi. Väitöskirjoja ja muita monografioita julkaiseva E-thesis-hanke on toteuttanut tarvepainatukseen liittyviä käytännön ratkaisuja Yliopistopainon kanssa.

1.2 Osallistujat ja vastuut

Projektin osallistujat ovat

Helsingin yliopisto on koordinoinut ja johtanut projektia, hallinnoinut ELEKTRA-tietokantaa, tarjonnut tuotantoympäristön ja henkilöresurssit aineiston vaatimia konversiotoimenpiteitä varten sekä huolehtinut aineiston luettelointitiedoista tietokannassa ja vastannut seurantatietojen analyysistä ja tulosten raportoinnista.

Kopiosto on vastannut projektissa tekijänoikeuksiin liittyvästä asiantuntemuksesta sekä sopimuskäytäntöihin ja  maksullisuusperiaatteisiin liittyvistä periaatteellisista selvityksistä Se on vastannut myös oikeuksien hankinnasta ja hallinnoinnista. Tieteellisten seurain valtuuskunta on vastannut osaltaan tieteellisen julkaisutoiminnan asiantuntemuksesta, osallistuu aineiston valintaan ja toimittamiseen sekä käyttöoikeuksien hankintaan.

VTT Tietopalvelu on pohjoismainen elektronisen julkaisemisen osaamiskeskus, ja VTT tarjoaa teknistä asiantuntemusta ja koulutusta elektroniseen julkaisemiseen liittyvissä asioissa.

Yliopistopaino on tarjonnut sekä toimitusteknistä että julkaisemisen asiantuntemusta projektin käyttöön. 

Oulun yliopiston kirjasto oli mukana projektin määrittelyvaiheessa, mutta luopui hankkeesta sen jälkeen kun projekti  keskittyi artikkeleihin väitöskirjojen asemesta.

1.3 Resurssit, organisointi ja toteutus

Projekti kuuluu opetusministeriön Tietoyhteiskunta-ohjelmaan ja saa tukea tämän ohjelman kautta. Projektin budjetin muodostavat osallistujien oma rahoitus budjettivaroin sekä opetusministeriön avustus. Projektin kokonaismenoarvio vuosille 1998 –2000 on ollut noin 2 miljoonaa markkaa.

Projektilla on ollut ohjausryhmä, jossa kaikki osallistujat ovat olleet edustettuina. Johtoryhmä on toiminut asiantuntijaelimenä, joka on ohjannut projektin työstä, hyväksynyt suunnitelmat, päättänyt resurssien käytöstä ja hyväksynyt tulokset. Projektia on johtanut projektipäällikkö, jonka vastuulla on ollut projektin toteutus, projektin vaiheiden dokumentointi ja tiedotus. Hän on vastannut myös projektin taloudesta ja raportoinut sekä johtoryhmälle että ministeriölle.

Projektille on myös perustettu erillinen työvaliokunta, jossa ovat olleet edustettuina Tieteellisten seurain valtuuskunta, Kopiosto sekä Helsingin yliopiston kirjasto. Työvaliokunta on kokoontunut kuukausittain ja se on huolehtinut johtoryhmälle esiteltävien asioiden valmistelusta sekä koordinoinut ja organisoinut projektin työskentelyä.

Projektin asiantuntijat ovat osallistuneet tehtäväkohtaiseen työryhmätyöskentelyyn ja antaneet muita projektin edellyttämiä asiantuntijapalveluita. Projektiryhmä on toteuttanut projektin tehtävät ja toiminut yhteistyössä taitotiedon kehittämiseksi ja jakamiseksi. Aineiston tuottajien vastuuna on ollut tarjota aineistoa projektin käyttöön.

ELEKTRAn II-vaiheen päätiedotuskanavana on käytetty omia WWW-sivuja, jotka sisältävät sekä julkisen osan, jolla tiedotetaan projektin etenemisestä sekä suomen-, ruotsin- että englanninkielisille verkkokäyttäjille ja salasanalla suojatun, projektin osallistujien omaan käyttöön tarkoitetun arkiston.

Hanketta on esitelty Tieto99-messuilla ja muissa koti- ja ulkomaisissa tilaisuuksissa ja suomen- sekä englanninkieliset esitteet on uudistettu ja niitä on jaettu eri yhteyksissä.


Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu