Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu

ESIPUHE

ELEKTRA II - elektroninen julkaiseminen ja verkkojakelu on opetusministeriön Tietoyhteiskunta-ohjelmaan liittyvä kehittämishanke. Sen päätavoitteena on kotimaisen elektronisen julkaisu-toiminnan teknisten ja sopimuksellisten edellytysten kehittäminen. ELEKTRA II on välitön jatkohanke projektin I-vaiheelle.

ELEKTRAn II-vaiheen loppuraportti ilmestyy sekä elektronisena verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.lib.helsinki.fi/elektra, että painettuna. Painetun julkaisun on kustantanut Yliopistopaino.

Tässä raportissa ei kerrata  projektin ensimmäisen vaiheen loppuraportissa käsiteltyjä asioita, vaan raportti keskittyy  projektin II-vaiheeseen ja täydentää siten I-vaiheen loppuraporttia. ELEKTRAn II-vaiheen johtoryhmä on hyväksynyt osaraportit, joista tämä raportti on koostettu. Johtoryhmään kuuluvat ylikirjastonhoitaja Esko Häkli Helsingin yliopiston kirjastosta, joka on toiminut myös johtoryhmän puheenjohtajana, julkaisupäällikkö Eeva-Liisa Aalto Tieteellisten seurain valtuuskunnasta, johtaja Sauli Laitinen VTT Tietopalvelusta, johtaja Hannele Kauranne Yliopistopainosta, professori Juhani Lokki Kopiosto ry:stä, osastopäällikkö Jukka-Pekka Timonen Kopiosto ry:stä ja osastonjohtaja Inkeri Salonharju Helsingin yliopiston kirjastosta, joka on toiminut myös ELEKTRAn II-vaiheen projektipäällikkönä. Inkeri Salonharjun sairasloman aikana hänen sijaisenaan on toiminut kehittämisjohtaja Juha Hakala Helsingin yliopiston kirjastosta. Lyhyen aikaa projektipäällikkönä toimi Tiina Hyttinen Kopiostosta.

Loppuraportin on osaraporttien pohjalta toimittanut sovellussuunnittelija Petri Heliniemi ja hän on laatinut myös luvut 1 ja 2 yhdessä Juha Hakalan, Marit Olanderin ja Eeva-Liisa Aallon kanssa. Näissä luvuissa esitellään ELEKTRA II -hankkeen lähtökohtia ja tuloksia.

Luvussa 3 keskitytään tekijänoikeudellisiin kysymyksiin pääpainon ollessa II-vaiheen aikana laadituissa lisenssisopimuksissa. Luvun on kirjoittanut Jukka-Pekka Timonen Kopiosto ry:stä. Luku 4 käsittelee ELEKTRA PRO -jatkohanketta ja sen on kirjoittanut Eeva-Liisa Aalto.

Luvussa 5 esitetään pohdintoja siitä, miten tämän kaltainen hanke tulisi (optimaalisessa) tilanteessa toteuttaa, niin teknisesti kuin taloudellisestikin, jotta kustannusvastaavuuteen päästäisiin. Luvun on kirjoittanut Petri Heliniemi.

Raportin muuntamisesta verkkojulkaisuksi ja sen ulkoasusta on vastannut Petri Heliniemi.

Kiitän kaikkia ELEKTRA II -projektin osallistujia hyvästä matkaseurasta jo hieman tutummaksi käyneeseen elektronisen julkaisemisen maailmaan. Matka on edelleen ollut osallistujajoukolle huikea oppimiskokemus, jonka tuloksena on syntymässä pysyvä elektroninen julkaisu- ja välityspalvelu. Toivon rakentavan yhteistyön jatkuvan laajapohjaisena ELEKTRA PRO -jatkohankkeessa.

Helsingissä  19.06.2000

Petri Heliniemi
sovellussuunnittelija


Takaisin nimiösivulle | Elektran pääsivu